Przetargi

PROTOKÓŁ

Z PRZETARGU DWUSTOPNIOWEGO NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO NA ROK 2024/25

PROTOKÓŁ NR 22024

PRZETARG NA DOSTAWĘ OPAŁU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg nieograniczony, dwuetapowy na

dostawę miału węglowego w ilości 8 500 t na sezon 2024/25

Pierwszy etap przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert  trzech najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W drugim etapie Oferenci przedstawią ofertę dodatkową (ostateczną).

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Pan Marcin Charzyński                   tel. 089/7572627 /sprawy merytoryczne/

Pani Agnieszka Niemanowska   tel. 089/7572627 / sprawy finansowe/

Oferty należy składać w miejscu i terminie określonym w SIWZ

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ OPAŁ

załączniki do SIWZ opał

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania

PPRZETARG NA OPAŁ NA SEZON 2024-2025

PONIŻEJ PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ

Protokół z przetargu opał 2024r

 

PRZETARG NA OPAŁ 2024R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

     dostawę miału węglowego w ilości 8 500 t na rok 2024

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki –

  1. Przemysłowa 20 do dnia 20.03.2024r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2024r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu rozpocznie się 20.03.2024r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią poprawioną  ofertę 20.03.2024r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE SWZ

SWZ opał

Poprawione daty w SWZ

siwz poprawione daty