PRZETARG NA OPAŁ 2024R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

     dostawę miału węglowego w ilości 8 500 t na rok 2024

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki –

  1. Przemysłowa 20 do dnia 20.03.2024r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2024r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu rozpocznie się 20.03.2024r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią poprawioną  ofertę 20.03.2024r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE SWZ

SWZ opał

Poprawione daty w SWZ

siwz poprawione daty