Archiwum: wrzesień 2023

Pytania dotyczące przetargu

Morąg, 2023.09.26

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.”

WYJAŚNIENIE I

Pytanie 1.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Zgodnie z PFU część A, pkt 1.1 ppkt 14:

„Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy instalacji biomasowej (kotła) pochodziły od jednego producenta.  Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tzw. składaków.”W naszej opinii standardem rynkowym jest zastosowanie niektórych elementów na przykład rusztu innego producenta, dlatego zwracamy się z prośbą wykreślenie tego zapisu lub doprecyzowanie, które elementy kotła mogłyby być innego producenta.

Odpowiedź 1.

Przytoczony wyżej zapis zgodny z PFU część A, pkt 1.1 ppkt 14 dotyczy dostawy i montażu:

 • paleniska na biomasę,
 • zespołu transportu paliwa (w tym: przykotłowy układ podawania paliwa, podłoga ruchoma wraz z agregatami),
 • instalacji odpopielania z wyjątkiem transporterów,
 • systemu odprowadzenia spalin: kanały spalin, wentylator wyciągowy, instalacja recyrkulacji spalin,
 • AKPiA kotła

Pytanie 2.

W PFU pkt 1.2. Zasadnicze elementy kotłowni biomasowej, pkt 1.1 jest zapis:

„Budowa nowego budynku … ,a także budowa składu opału”. Czy zapis dotyczy przykotłowego składu opału czy chodzi o inny budynek składu opału?

 

Odpowiedź 2.

Zapis dotyczy przykotłowego składu opału.

 

Pytanie 3.

W PFU pkt 1.2. Zasadnicze elementy kotłowni biomasowej, w pkt 1.2. Proszę o doprecyzowanie zakresu robót określonych w tym punkcie, a w szczególności: drogi dojazdowe, zieleń, ogrodzenie z bramą i szlabanem, sygnalizacja, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych do istniejącej wagi samochodowej.

 

Odpowiedź 3.

Zamawiający niniejszym zmienia zapis pkt. 1.2 w PFU na następujący:

 1. Zagospodarowanie terenu – niezbędne przekładki uzbrojenia, przyłącza sieciowe, drogi dojazdowe, zieleń, system rozpoznawania tablic rejestracyjnych do istniejącej wagi samochodowej.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.10.2023.

Odpowiedź 4.

Zamawiający  wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.10.2023 r.

Pytanie 5.

Czy w zakresie dostawy Zamawiający wymaga wagoprzenośnika?

Odpowiedź 5.

Zamawiający nie wymaga dostawy wagoprzenośnika.

 

Pytanie 6.

W jakim reżimie maja pracować 2 kontenery – zapełniany jest jeden potem wymiana i zapełniany jest drugi – czy obydwa mają być zapełniane jednocześnie?

Odpowiedź 6.

Kontenery mają pracować wymiennie – zapełniany jest jeden potem wymiana i zapełniany jest drugi.

 

Pytanie 7.

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości na stronach 30 i31 SWZ – odnośnie przyznawanej punktacji.

Odpowiedź 7.

Zamawiający poniżej koryguje omyłki pisarskie w pkt 2. Rozdział XVI SWZ.  Nowe brzmienie pkt 2. Rozdział XVI SWZ:

 1. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

 

Kryterium wyboru Znaczenie/Waga
Cena oferty 80% – 80,0 punktów
Ocena techniczna 20% – 20,0 punktów

 

Cena wykonania zamówienia obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ.

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

 

gdzie:

C                – liczba punktów za cenę

C min          – najniższa cena ofertowa

C bad          – cena oferty badanej

 

Ocena techniczna

Ocena w zakresie niektórych charakterystycznych cech Ciepłowni biomasowej dokonana zostanie w oparciu o dane i informacje podane przez Wykonawcę w ofercie. Dodatkowo oceniane będą następujące parametry:

 1. OTR – deklarowane obciążenie termiczne rusztu kW/m2, 2 pkt, obliczone wg wzoru:

OTR = [1-X/550] x 2 pkt.

gdzie:

X – deklarowane przez Wykonawcę obciążenie termiczne rusztu (jeżeli w ofercie Wykonawca nie zadeklaruje tego parametrów, do kalkulacji przyjęte zostanie X=550 kW/m2)

 1. G – zastosowanie gardzieli wprowadzania paliwa do komory paleniskowej chłodzonej wodą 2 pkt,

TAK = 2 pkt, NIE = 0 pkt

(jeżeli w ofercie Wykonawca nie zadeklaruje tego parametrów, do kalkulacji przyjęte zostanie 0 pkt)

 1. P – Zastosowanie policzków rusztu chłodzonych wodą (brak kontaktu rusztowin z obmurzem, punkt styku ze ścianą komory chłodzony wodą) 2 pkt.

TAK = 2 pkt, NIE = 0 pkt

(jeżeli w ofercie Wykonawca nie zadeklaruje tego parametrów, do kalkulacji przyjęte zostanie 0 pkt)

 1. R – Zastosowanie rusztowin o zawartości chromu większej od 26%, 2pkt.

TAK = 2 pkt, NIE = 0 pkt

(jeżeli w ofercie Wykonawca nie zadeklaruje tego parametrów, do kalkulacji przyjęte zostanie 0 pkt)

 

 1. EE – Roczne zużycie energii elektrycznej w Ciepłowni biomasowej – 12 pkt.

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

gdzie:

EE                      – liczba punktów za całkowitą, zainstalowaną moc elektryczną (na potrzeby

kotłowni biomasowej

C min      – najniższa całkowita, zainstalowana moc elektryczna

C bad                   – całkowita, zainstalowana moc elektryczna oferty badanej

 

Łączne ocena techniczna o ww. parametry będzie stanowić sumę poszczególnych kryteriów [max 20 pkt]

T = OTR + G + P + R + EE

Całkowita ocena oferty

O = C + T

Pytanie 8.

Minimalna wartość opałowa paliwa biomasowego jest niebezpiecznie blisko wartości trudnej w spalaniu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na jej zmianę na wartość 8 MJ/kg

Odpowiedź 8.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę na wartości opałowej paliwa biomasowego.

 

Pytanie 9.

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania – „podesty obsługi kotła z możliwością ruchu dwukierunkowego (str. 37 SWZ)? Proszę o opis techniczny wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź 9.

W SWZ nie ma takiego zapisu, natomiast znajduje się on w PFU – minimalna szerokość podestu do obsługi kotła powinna umożliwić swobodne minięcie się osób z obsługi, poruszających się w dwóch różnych kierunkach.

 

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania drabinowego dostępu do podestów obsługowych?

Odpowiedź 10.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania drabinowego dostępu do podestów obsługowych, z wyjątkiem obsługi komina.

 

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z elementów ocynkowanych podestów, jeżeli podesty będą znajdować się wewnątrz kotłowni (brak wpływu korozyjnych czynników atmosferycznych) oraz zostaną pokryte warstwą antykorozyjną?

Odpowiedź 11.

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z elementów ocynkowanych podestów.

 

Pytanie 12.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących minimum technicznego oraz parametru maksymalnej wilgotności (str. 70 PFU)

Odpowiedź 12.

Wilgotność gwarantowana (55%) – Oferent gwarantuje przy tej wartości minimalną, wymaganą moc kotła, natomiast palenisko powinno być dostosowane do spalania biomasy o wilgotności do 60% bez gwarancji utrzymania minimalnej, wymaganej mocy kotła.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płomieniówek o grubości 4 mm?

Odpowiedź 13.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płomieniówek o grubości 4 mm.

 

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z pneumatycznego oczyszczania stropu pośredniego? Zastosowanie takiego rozwiązania podczas pracy kotła może doprowadzić do niekontrolowanego podwyższenia emisji pyłu.

Odpowiedź 14.

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z pneumatycznego oczyszczania stropu pośredniego.

Pytanie 15.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu oraz zainteresowaniem naszej firmy złożeniem oferty czy zgodzą się Państwo na przesunięcie terminu składania ofert na 10.11.2023r.

Niniejszy czas jest nam potrzebny na złożenie rzetelnej oferty. Czas realizacji jest na tyle wystarczający, aby móc delikatnie przesunąć termin złożenia oferty.

Odpowiedź 15.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający i miejsce realizacji zamówienia– 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Morągu

14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20

NIP 7411444699, REGON 510459057

+48 89 757 26 27 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl

 Tryb postępowania – przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Morągu; 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20.

 Nazwa inwestycji – Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie

 Termin i miejsce składania ofert 09.10.2023 r. do godz. 1000 za termin złożenia oferty uznany zostanie termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych na podany adres.

 Adres e-mai, na który należy wysłać ofertę –  sekretariat@mpec-morag.pl.

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Marcin Charzyński tel. 503 970 636 e-mail: dt@mpec-morag.pl

Przedmiot zamówienia – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej Ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu polegające na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa)

Kategoria ogłoszenia – roboty budowlane

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12 2025 r

 Kontakt z Zamawiającym – W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną adres e-mail –

 sekretariat@mpec-morag.pl ; dt@mpec-morag.pl

Specyfikacja oraz pozostałe dokumęty dotyczące przetargu znajdują się na stronie

BIP –  https://bip.mpec-morag.pl/przetargi