INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Przetarg nieograniczony– na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.”

Zamawiający z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Morągu; 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została najkorzystniejsza oferta

KONMET S.C.; 11-300 Biskupiec; ul. Chrobrego 26A

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny i oceny technicznej.
  2. Liczba ważnych ofert podlegających ocenie: 1

Pliki do pobrania:

wybór ofert

ocena ofert