O firmie

Logo MPEC Morąg

Spółkę utworzono na podwalinach wcześniej istniejących struktur ciepłownictwa, których pierwszą zorganizowaną formę datuje się na 01.06.1975 r., kiedy powołano do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Oddziałem w Morągu.

01.06.1988 r. następuje reorganizacja i powstaje odrębne Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu, 31.01.1992 r. przedsiębiorstwo włączone zostało w struktury Zakładu Gospodarki Komunalnej, jako Dział Energetyki Cieplnej.

Ponowną samodzielność przedsiębiorstwo odzyskuje dnia 1 października 1996 r., z chwilą powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy Aktu Założycielskiego sporządzonego przez ówczesnych członków Zarządu Miasta Morąga w osobach Burmistrza Miasta Morąga Jana Janiaka i zastępcy Burmistrza Miasta Morąga Tadeusza Kura, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 sierpnia 1996 roku Nr XXVIII/180/96.

Samodzielną działalność przedsiębiorstwo rozpoczyna dn. 16.10.1996r. tj. z chwilą otrzymania postanowienia o rejestracji spółki w rejestrze handlowym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Kapitał spółki opiewał na sumę 813.000 zł i stanowił go wkład niepieniężny w postaci maszyn i urządzeń usytuowanych w lokalnych kotłowniach, nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami kotłowni oraz sieci ciepłownicze. Kapitał zakładowy podzielony był na 813 udziałów po tysiąc złotych każdy, które w pełni objęła gmina Morąg.

Pierwszym Prezesem Zarządu był Andrzej Nasuta, a członkiem zarządu Stanisława Dias. Członkami pierwszej pięcioosobowej Rady Nadzorczej byli Waldemar Czarnocki, Zbigniew Stanisław Goliński, Zenon Jankowski, Ireneusz Rzepka, Jan Zambrzycki.

W tym samym roku decyzją Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Morągu wniesiono aportem wkład niepieniężny w postaci maszyn i urządzeń kotłowni rejonowej z infrastrukturą oraz pozostałe nieruchomości gruntowe zabudowane kotłowniami lokalnymi co podwyższyło kapitał zakładowy spółki do 19 571 000 zł. Wszystkie udziały w dalszym ciągu pozostają własnością gminy Morąg, a każdy z nich, tak jak poprzednie, wynosi 1000 zł.

W latach 1997-2000, następują największe inwestycje własne spółki Zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym planem inwestycyjnym zainstalowano drugi kocioł fluidalny o mocy 6MW, dokonano rozbudowy instalacji ciepłowniczej z nowoczesnych technologicznie rur preizolowanych w głąb miasta w dwóch odrębnych kierunkach. Rozpoczęto proces likwidacji nierentownych i przestarzałych lokalnych kotłowni.

27 września 2001 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzję o wydzierżawieniu majątku spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Morągu Wspólnemu Przedsiębiorstwu „PROMEX” s.c. Tadeusz Ciarkowski, Marek Czachowski.

Z dwuletnim wyprzedzeniem od ujętego w umowie czasu trwania dzierżawy Postanowieniem Sądu Apelacyjnego syg. Akt I Aca-1073/06 z dnia 16.03.2007r. z przyczyn naruszeń formalnoprawnych zawarcia i sporządzenia umowy dzierżawy uznana zostaje za niebyłą.

28 marca 2007 roku spółka wznawia samodzielną działalność.

W ciągu 12 lat działalności spółki z początkowego stanu 129 pracowników, w tym 62 sezonowych, pozostało 33 pracowników, w tym jeden sezonowy, a z 51 kotłowni lokalnych w większości wymagających nieprzerwanego dozoru, pozostały 3 kotłownie lokalne nie wymagającego stałego dozoru. Głównym źródłem energii cieplnej jest kotłownia rejonowa, która nieprzerwaną pracą w pełni zaspakaja potrzeby odbiorców w energię cieplną z dwóch kotłów fluidalnych.

Energochłonność systemu spalania w kotłach fluidalnych, wzrost cen energii elektrycznej, spłaszczenie cen niskogatunkowego miału węglowego w stosunku do innego bardziej wartościowego sortu węgla, a także koszty składowania popiołów na wysypisku, spowodowały konieczność wprowadzenia zmian systemu działania kotłów. W ciągu trzech lat w ramach niezbędnego remontu kotłów, poddano je modernizacji z jednoczesną zamianą systemu spalania na rusztowe. Osiągnieto zaakładany efekt znacznie mniejszych kosztów wytwarzania energii cieplnej.

Dalszy kierunek działań to automatyka sterowania kotłami oraz automatyka i zdalny monitoring węzłów cieplnych.

Przyszłość spółki to opracowanie i wdrożenie projektu likwidacji małych emisji, kontynuacja rozwoju i unowocześnienie produkcji, dystrybucji i przesyle energii ze szczególnym ukierunkowaniem na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.