Archiwum: kwiecień 2024

PRZETARG NA DOSTAWĘ OPAŁU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg nieograniczony, dwuetapowy na

dostawę miału węglowego w ilości 8 500 t na sezon 2024/25

Pierwszy etap przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert  trzech najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W drugim etapie Oferenci przedstawią ofertę dodatkową (ostateczną).

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Pan Marcin Charzyński                   tel. 089/7572627 /sprawy merytoryczne/

Pani Agnieszka Niemanowska   tel. 089/7572627 / sprawy finansowe/

Oferty należy składać w miejscu i terminie określonym w SIWZ

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ OPAŁ

załączniki do SIWZ opał

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania