Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat Spółki oraz bieżące ogłoszenia i przetargi.

Sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla

Oferujemy sprzedaż węgla, miału oraz eko-groszku w atrakcyjnych cenach.

 

OGŁOSZENIE

W dniu 9 lutego 2018r. została wydana Decyzja nr OGD.4210.29.17.2017.2018.430.VII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca nową taryfę dla ciepła. Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego dnia 12 lutego 2018r. poz. 774.

Skan decyzji poniżej:

Decyzja-Taryfa dla ciepła 2018r

MIESZKAŃCY KOLONII WARSZAWSKIEJ W MORĄGU

MPEC Spółka z o.o. w Morągu  informuje, że rozpoczęto prace montażowe liczników ciepła dla odbiorców z terenu Kolonii Warszawskiej . Osoby zainteresowane korzystaniem z ogrzewania w nadchodzącym  sezonie grzewczym proszone są o poinformowanie nas o gotowości ich  instalacji wewnętrznych do odbioru ciepła z sieci osiedlowej.

Informacje o gotowości można złożyć osobiście w siedzibie spółki, telefonicznie pod numerem 89 757 26 27 w.13 lub mailowo na adres  dt@mpec-morag.pl.

Wybór oferty na dostawę miału węglowego na rok 2017

PROTOKÓŁ Nr 1/2017
z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego na rok 2017

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 05/2017  z dnia 22.05.2017 r.

Skład komisji:
1.    Marcin Charzyński  –  przewodniczący
2.    Danuta Nowocin      –  członek
3.    Henryk Zalewa        –  członek

Na  posiedzeniu w dniu 23.05.2017roku o godz.10 30  komisja  stwierdziła , że w terminie składania ofert  do godz. 10 00 dnia 23.05.2017r. wpłynęły 4 oferty.

PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy

na dostawę miału węglowego w ilości 7500 t na rok 2017.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Adam Maruszak – tel. (89) 757 26 27 w. 11.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017 r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 23.05.2017 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę do 23.05.2017 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

W dniu 15 grudnia 2016 r. została wydana Decyzja nr OGD.4210.30.15.2016.430.VI.KG  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  zatwierdzająca nową  taryfę dla ciepła. Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego  dnia 16 grudnia 2016. poz. 5193.

Skan decyzji poniżej:

Taryfa dla ciepła 2016