Login: Hasło:
mpec - morag
Nowa Taryfa dla ciepła


Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OGD–4210-43(23)/2013/430/IV/KKR z dnia 20 grudnia 2013 r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo. Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 grudnia 2013 r  poz. 3776.

          W związku z powyższym , zgodnie z § 2 pkt 2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 01.02.2013 r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

Pełny tekst taryfy zamieszczony jest zakładce "Taryfy" oraz w formacie PDF w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2013-12-30

Awaria sieci ciepłowniczej


Awaria sieci została tymczasowo usunięta dla zapewnienia dostaw energii odbiorcom. Do pełnej sparwności sieci potrzeba materiałów, które powinny niebawem dotrzeć.  Po dotarciu materiałów, koniecznym będzie kolejne wyłączenie dostaw ciepła na czas ich montażu. O terminie wyłączenia powiadomimy zarządców i na stronie internetowej, 


Autor: [Tadeusz Sobkowiak] - Dodano dnia: 2013-08-06

Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości


Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg,

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego węzła cieplnego, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr EL20/00023212/6, położonej przy ul. Dąbrowskiego 10 (za biurem pracy, parking sklepu LIDL) w Morągu, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 748/22 o powierzchni 0,0038 ha.

Operat szczegółowy i mapa umieszczone są  w zakładce „Przetargi i ogłoszenia”

Cena wywoławcza brutto 40 100,00 zł.

Wadium 4 000,00 zł.

 Cena nieruchomości uzyskana w przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński tel. 897572627 w. 14,

Henryk Kondej tel. 897572627 w. 20,

Oferta winna zawierać proponowaną cenę za nieruchomość.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem „Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości  „ w sekretariacie spółki  

ul. Przemysłowa 20 do dnia 19.08.2013r. do godz. 10.00.

Wadium należy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy           

 nr 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 do dnia 19.08.2013r

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2013r. o godz. 11.00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2013-07-17

Pierwszy etap przetargu na budowę przyłaczy i sieci cieplnej.


                                              Morąg  07.06.2013 r.

 

PROTOKÓŁ  Nr   4/2013

z przetargu ofertowego dwuetapowego na wykonanie sieci

i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych

ul. Dąbrowskiego 16d i ul. Dąbrowskiego 16e

oraz    przyłącza cieplnego do budynku Pl. Kombatantów 4

w Morągu

 

 

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 5 /2013  z dnia 03.06.2013r.

 

Skład komisji:

1.      Marcin Charzyński –   przewodniczący  komisji

2.      Henryk Kondej       -    członek komisji

3.      Danuta Nowocin    -    członek komisji

     

Na  posiedzeniu w dniu  07.06.2013 roku o godz.10 30  komisja  stwierdziła , że w terminie składania ofert  do  dnia 07.06.2013r. do godz. 10 00  wpłynęło :

 

-   3 oferty na przyłącze cieplne Plac Kombatantów 4

    Ofertę złożyli:

 1. W-MPI sp. z o.o. Olsztyn                                             cena netto    41.000,00 zł

 2. „MOSKA” R.J. Moskal   Morąg                                  cena netto     27.320,00 zł

3. PGB POLTERM  sp. z o.o Stawiguda                          cena netto     24.130,12 zł

 

-   4 oferty na przyłącze i sieć ul.  Dąbrowskiego 16d i Dąbrowskiego  16e

    Ofertą złożyli :

1.  W-MPI sp. z o.o. Olsztyn                                              cena netto   62.000,00 zł

2.  DROZD Centrum Techniki Elbląg                               cena netto    59.326,42 zł

3.   „MOSKAL” R.J. Moskal  Morag                                cena netto    48.254,36 zł

4.  PGB POLTERM Stawiguda                                         cena netto     41.106,94 zł  

 

Zgodnie z punktem 5 rozdziału VIII  Specyfikacji Warunków Zamówienia MPEC sp. z o.o. w Morągu do drugiego etapu zakwalifikowano oferty o najniższych cenach :

 

1.  „ Moskal ” R.J. Moskal    Morąg

2.  PGB POLTERM              Stawiguda                

 

W dniu 07.06.2013 roku o godzinie 12 30 oferenci zostali poinformowani telefonicznie o możliwości skorygowania ofert do  godziny 14 dnia 07.06.2013r.       

Na tym w dniu 07.06.2013 posiedzenie zakończono.

 

 


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2013-06-07

Informacja nt.rozstrzygnięcia przetargu na dostawy opału


Komisja przetargowa  powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 2 /13  z dnia 29.04.2013r po rozpatrywaniu ofert i przeprowadzeniu  negocjacji cenowych wybrała ofertę firmy  TRANSBUD   Piotr Nowak , Jerzy Magosiewicz s.j.   84-240 Reda   ul. Gdańska 78A na realizację dostaw opału na sezon grzewczy 2013/2014r.  


Autor: [Marcin Charzyński] - Dodano dnia: 2013-06-07

Strona:1 2 3 4 5 6 7
Copyright © m-web.pl