Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat Spółki oraz bieżące ogłoszenia i przetargi.

 

RODO

NOWA USŁUGA W MPEC SP. Z O.O. MORĄG

TARYFA DLA CIEPŁA

            Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją   Nr OGD.4210.48.2022.430.X.WA z dnia 28 października 2022r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo.

          W związku z powyższym, zgodnie z §2 pkt2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 12.11.2022r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

Dokument jest dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

PRZETARG OPAŁ

PROTOKÓŁ Nr 1/2022

Z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego i ekogroszku na rok 2022.

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej       Spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 4/2022 z dnia 15.04.2022 r.

Skład komisji:

  1. Marcin Charzyński         –  przewodniczący
  2. Maruszak Anna     –  członek
  3. Sobkowiak Krzysztof     –  członek

Na posiedzeniu dnia 20.04.2022 roku o godzinie 1030  wpłynęły:

Oferty na miał:

  1. TRANSBUD Nowak S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena netto za jedna tonę miału:                                        1420 zł

(słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych 00/100)

2. „Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedna tonę miału:       brak

     Oferta nieotwarta z powodu braku wpłaconego wadium.                             

Oferta firmy TRANSBUD Nowak S.J. została przyjęta. Zmieniono wymagania dotyczące ilości miału z 8500 ton , na 4000 ton. Warunki płatności zostały zmienione co do ilości węgla  a terminy płatności pozostały według harmonogramu spłat.

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany:

PRZETARG NA OPAŁ 2022/2023

SPRZEDAŻ KOPARKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Morągu

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż koparki FORTSCHRITT

typ. T 174/2A , nr podwozia 15100, rok produkcji 1988

Cena wywoławcza wynosi 8500,00 zł brutto.

Ładowarkę można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji udziela Łukasz Gieszczyński tel. 728483614

Oferty należy składać na piśmie w sekretariacie spółki do dnia 20.01.2022r.

SPRZEDAŻ ŁADOWARKI

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Morągu

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Ładowarka Stalowa Wola 510 C, nr fab. 4770, stan licznika motogodzin 16327.

Cena wywoławcza wynosi 18 000,00 zł brutto.

Ładowarkę można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji udziela Łukasz Gieszczyński tel. 728483614

Oferty należy składać na piśmie w sekretariacie spółki do dnia04.01.2022r.