Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat Spółki oraz bieżące ogłoszenia i przetargi.

 

RODO

NOWA USŁUGA W MPEC SP. Z O.O. MORĄG

TARYFA DLA CIEPŁA 2024

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OGD.4210.55.2023.430.

XI.JBr z dnia 10 maja 2024r. zatwierdził „Taryfę dla ciepła” ustaloną przez nasze Przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym, zgodnie z §2 pkt2 umowy o dostarczenie energii cieplnej od dnia 22.06.2024r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za dostarczaną energię cieplną.

MPEC_Morag taryfa 2024

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniach od 17-21.06.2024r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłóej wody do Odbiorców zasilanych z Kotłowni Rejonowej w Morągu. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w sieci magistralnej i Kotłowni Rejonowej.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

PROTOKÓŁ

Z PRZETARGU DWUSTOPNIOWEGO NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO NA ROK 2024/25

PROTOKÓŁ NR 22024

PRZETARG NA DOSTAWĘ OPAŁU

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg nieograniczony, dwuetapowy na

dostawę miału węglowego w ilości 8 500 t na sezon 2024/25

Pierwszy etap przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert  trzech najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W drugim etapie Oferenci przedstawią ofertę dodatkową (ostateczną).

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Pan Marcin Charzyński                   tel. 089/7572627 /sprawy merytoryczne/

Pani Agnieszka Niemanowska   tel. 089/7572627 / sprawy finansowe/

Oferty należy składać w miejscu i terminie określonym w SIWZ

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ OPAŁ

załączniki do SIWZ opał

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania