Archiwum: luty 2023

PRZETARG NA OPAŁ 2023R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

PRZETARG NA OPAŁ 2023R

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO W ILOŚCI 8 000 Mg W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DWUETAPOWEGO

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE

WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE

W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759  ze zm.), przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ustawy.

NINIEJSZE POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W MORĄGU.

PRZETARG NA DOSTAWY OPAŁU 2023R

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na:

  1. dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2023.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki –

 ul. Przemysłowa 20 do dnia 24.02.2023r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu rozpocznie się 24.02.2023r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę 24.02.2023r. do godz. 14:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.