Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Witamy na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Morągu

Znajdą tutaj Państwo informacje na temat Spółki oraz bieżące ogłoszenia i przetargi.

 

PPRZETARG NA OPAŁ NA SEZON 2024-2025

PONIŻEJ PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI PRZETARGOWEJ

Protokół z przetargu opał 2024r

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2024r.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ2023r

PRZETARG NA OPAŁ 2024R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

     dostawę miału węglowego w ilości 8 500 t na rok 2024

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki –

  1. Przemysłowa 20 do dnia 20.03.2024r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2024r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu rozpocznie się 20.03.2024r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią poprawioną  ofertę 20.03.2024r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE SWZ

SWZ opał

Poprawione daty w SWZ

siwz poprawione daty

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

Przetarg nieograniczony– na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 4 MW w Morągu w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.”

Zamawiający z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Morągu; 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została najkorzystniejsza oferta

KONMET S.C.; 11-300 Biskupiec; ul. Chrobrego 26A

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny i oceny technicznej.
  2. Liczba ważnych ofert podlegających ocenie: 1

Pliki do pobrania:

wybór ofert

ocena ofert

 

 

SPRZEDAŻ OPAŁU

Informujemy, że od dnia 23-10-2023 r. można nabyć węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Cena 1 550,00 zł brutto za tonę