PRZETARG NA OPAŁ 2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

  1. dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2020.
  2. dostawę węgla ekogroszek w ilości 50 t na rok 2020.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 12.05.2020r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 12.05.2020 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę 12.05.2020 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZAPYTANIA

  1. Czy dopuszcza się przesłanie ofert drogą mailową?
  2. W ust. 2C i 2D SWZ jest mowa o terminie dostaw i harmonogramie płatności z opcją propozycji przez Wykonawcę własnego harmonogramu. Czy zatem dopuszczacie Państwo przedstawienie przez Wykonawcę własnego harmonogramu w oparciu o np. 30 lub 60 dniowy termin płatności za każdą dostawę węgla (w przypadku transportu kolejowego) lub dzienną dostawę węgla (w przypadku transportu samochodowego) i czy będzie to przedmiotem oceny ofert? Ust. 7 SWZ wskazuje jedno kryterium wyboru oferty – cenę.
  3. W jaki sposób będzie wyglądała druga tura negocjacji w warunkach elektronicznego składania ofert.

ODPOWIEDZI

1.Tak. Zmiana w siwz: oferty składane pocztą elektroniczną muszą spełniać wymagania siwz z wyjątkiem podpunktu 3.6 i w punkcie 10.1 po słowie złożyć wpisano: przesłać drogą mailową. Format składanych dokumentów – pdf. Adres e mail sekretariat@mpec-morag.pl

2. Wykonawca może zaproponować własne terminy płatności . Będzie ocena pod kątem naszych możliwości płatniczych.

3. Wybrani w I turze Wykonawcy złożą poprawioną ofertę (znając wyniki przetargu) nie podlegającą negocjacjom.