Uwagi do przetargu:

 

I. Pytanie:

W zestawieniu mat. i kosztorysach są materiały na węzeł cieplny – czy to wchodzi w zakres prac?

Odpowiedź:

Nie – technologia węzła ( od zaworów odcinający na sieci wysokich parametrów do zaworów za pompami obiegowymi i na powrocie sieci niskich parametrów) nie wchodzi w zakres dostaw i budowy.

II. Pytanie:

Kto dostarcza i montuje liczniki ciepła u odbiorców?

Odpowiedź:

Przyłącze niskich parametrów kończy się zaworami odcinającymi i spinką – liczniki ciepła  dostarcza i montuje Inwestor. Przyłączenie instalacji wewnętrznej (co i cw) w gestii poszczególnych odbiorców.

III. Pytanie:

W tekście SIWZ występuje data 14.11.2016 (m.in. data wpłacenia wadium) ?

Odpowiedź:

Data złożenia i wszystkie wynikające z tego konsekwencje złożenia oferty to 15.11.2016r. godz 1000  data otwarcia 15.11.2016r, godz.1015

IV. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstaw pozycji i ilości przedmiarowych oraz dodanie nowych elementów w przedmiarze przekazanym Wykonawcom do wyceny tj.  czy podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego ma być projekt czy przedmiar przekazany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Podstawą wyceny jest projekt.

V. Pytanie:

Morąg, 2016.10.28

dot.:  przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:             „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”.

 

WYJAŚNIENIE

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu:

Pytanie 1

W SIWZ pkt XIV pkt 9. jest napisane : ….. nie otwierać przed dniem 14.11.2016 godz.10.15 natomiast w pkt XV jest napisane …….. składanie ofert do dnia 15.11.2016  – która data jest obowiązująca ? powyższe także dotyczy terminu wpłaty wadium w formie gotówki – też jest podana data 14.11.2016.

Odpowiedź 1

Zamawiający niniejszym koryguje omyłkę pisarską.  Zapis w pkt. 9 rozdział XIV SIWZ oraz pierwszy akapit w rozdziale XII otrzymują brzmienie:

 

Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach (opakowaniach): zewnętrznej     zaadresowanej na adres  Zamawiającego z podaniem oznaczenia:

 

 Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn:

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji ”

nie otwierać przed dniem 15.11.2016 r. do godz. 1015

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 15.11.2016 r. do godz. 1000  na następujących  zasadach:

Pytanie 2

W SIWZ pkt XVII jest napisane że kryteria wyboru to 80% cena oferty a 20% ocena techniczna , we wzorze poniżej jest chyba błąd C=(CMIN/CBAD)X60

Odpowiedź 2

Zamawiający niniejszym koryguje omyłkę pisarską.  Powinno być :

C=(CMIN/CBAD) x 80

Pytanie 3

W SIWZ pkt X pkt 7 b jest napisane że należy dostarczyć harmonogram wg załącznika 4/3 natomiast w SIWZ pkt XVIII jest napisane że harmonogram  konieczny jest do złożenia przez Wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Proszę o informację czy do oferty należy składać harmonogram.

Odpowiedź 3

Zamawiający do SIWZ dołączył wzór harmonogramu (zał. 4.3), który należy wykorzystać w ofercie.  Oferent może zaproponować inne terminy realizacji poszczególnych etapów prac, zachowując jednak termin końcowy przewidziany w SIWZ.

 

Pytanie 4

We wzorze harmonogramu załącznik 4/3 jest pozycja nr 3 – budowa węzła cieplnego ( powyższe nie jest w zakresie przetargu) proszę o informację czy wzór będzie zmieniony czy w pozycji tej wstawić „0” lub nie dotyczy.

Odpowiedź 4

W tej pozycji należy wstawić nie dotyczy.

 

Pytanie 5

W formularzu ofertowym jest pozycja ” 2. Rozwiązanie techniczne przedstawimy jako załączniki do oferty, w formie opisowej ……….” to samo dotyczy poz.13 .Prosimy o podanie w jakiej formie ma to być przedstawione skoro cały szczegółowy przedmiot rozwiązań technicznych zawiera dokumentacja techniczna.

Odpowiedź 5

W SIWZ Zamawiający dopuścił składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne – o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

W przypadku kiedy Oferent przyjmie w ofercie rozwiązania zgodne z dokumentacją projektową, nie musi dołączać do oferty załączników wyszczególnionych w pkt. 2 i 13 formularza ofertowego.

Zamawiający dołącza na stronie internetowej załączniki do SIWZ w formie edytowalnej .

VI. Pytanie:

W kosztorysie sieć cieplna wysokoparametrowa jest dział „węzeł cieplny”

W związku z faktem że powyższy zakres nie jest przedmiotem przetargu prosimy o informacje czy powyższy dział należy wyrzucić z kosztorysu ,czy jakś część z robót uwzględnionych w powyższym przedmiarze jest w zakresie przetargu.

 Odpowiedź:

Technologia węzła cieplnego nie wchodzi do przetargu, budynek węzła tak.

 VI. Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie badań dot. kontroli styków spawanych- Przy grubości ścianki do 7 mm badanie połączeń ultradźwiękami jest  bezskuteczne. Proponujemy zamianę na badanie Rtg  spawów w 100% (z uwagi na wąskie ulice oraz czas wykonania  sieci).

 Odpowiedź:

Dopuszcza się badanie Rtg

 VII. Pytanie:

Z uwagi na małą średnicę modernizowanego systemu ciepłowniczego prosimy również dopuszczenie piankowania muf metodą z pojemników(przy tych średnicach nie wpływa to na jakość złącza mufowanego)

Odpowiedź:

 Dopuszcza się piankowanie z pojemników.

 VIII. Pytanie: 

Prosimy o przesłanie kosztorysów w pliku ath. lub kst. na przyłącza wod-kan oraz budynek wymiennikowni.

Odpowiedź:

zamieszczono w zakładce projekty kolonia warszawska – kosztorysy.kst

 VIII. Pytanie: 

zbiorcze poniżej

 

Odpowiedź:

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu:

Pytanie 1

W związku z planowanym udziałem naszej firmy w zadaniu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”, zwracam się z prośba o udostępnienie wersji edycyjnych załączników do oferty 4/1,4/2 oraz 4/3. Proszę także o informację jak i kiedy należy złożyć oświadczenie na temat przynależności do Grupy kapitałowej.

Odpowiedź 1

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 8, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą z grupy kapitałowej, który także złożył ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Pytanie 2

Prosimy o informację czy Zamawiający przyzna 10 pkt przy ocenie technicznej, jeśli Wykonawca przedstawi zastosowanie rur z barierą antydyfuzyjną wykonaną inną metodą niż conti.

Odpowiedź 2

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z opisem ocenianego parametru przy ocenie technicznej – rozdział XVII SIWZ.

 

Pytanie 3

W dziale XX pkt. 11.5 SIWZ wskazany jest zapis „ w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 30.06.2017 r. (…)” Jak ma się ten zapis w stosunku do umownych terminów określonych w dziale VII dla części III do 31.12.2017 r i dla całego przedsięwzięcia 31.12.2017 r.?

Odpowiedź 3

Zamawiający niniejszym prostuje omyłkę. W dziale XX pkt. 11.5 SIWZ zapis powinien brzmieć ;

„ w trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 31.12.2017 r. (…)”

 

Pytanie 4

Umowa § 7 ust. 2 i 3 – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający poniesie koszty zaliczki zażądanej przez podmiot dokonujący badań?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie poniesie kosztów zaliczki zażądanej przez podmiot dokonujący badań.

Pytanie 5

Umowa § 9 ust. 5 – Proszę o wskazanie podstawy prawnej obciążania wykonawcy kosztami realizacji robót dodatkowych nieujętych w umowie. Wykonawca wskazuje, że podmiot zamówienia jest określony przez Zamawiającego wg zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W związku z tym wszelkie roboty dodatkowe, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia mogą być wykonane wyłącznie za dodatkowym wynagrodzeniem. W przeciwnym razie roboty dodatkowe stanowić będą bezpodstawne wzbogacenie Zamawiającego. Czy w takim razie Zamawiający usunie to postanowienie ze wzoru umowy? Wykonawca podkreśla, że nawet jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na usunięcie go ze wzoru, wykonawca i tak będzie miał prawo odmówić nieodpłatnego wykonania robót dodatkowych, o których mowa w tym postanowieniu.

Odpowiedź 5

Zapis umowny dotyczy robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania objętego umową. Natomiast zapis ten ma odniesienia do robót dodatkowych, których wykonanie nie było objęte przedmiotem zamówienia. Wprowadzenie do umowy dodatkowych robót nieobjętych przedmiotem zamówienia i których wykonanie nie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, opisane w § 18 wzoru umowy.

Pytanie 6

Umowa §  9 ust.9 – Proszę o wyjaśnienie braku postanowień dotyczących zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu lub zmian wysokości składek na te ubezpieczenia, stosownie do art. 142 ust.5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile umowa będzie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy i czy zmiany te zostaną wprowadzone do umowy?

Odpowiedź 6

Ponieważ umowa ma charakter ryczałtowy, Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia Wykonawcy, poza przypadkami omówionymi § 18 wzoru umowy.

Pytanie 7

Umowa § 10 ust. 5 – Proszę o wyjaśnienie czy pod pojęciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający rozumie także zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady? Jeżeli nie to wykonawca wskazuje, że Zamawiający nie będzie uprawiony do potrącenia kary umownej naliczonej z tytułu zwłoki w usunięciu wady powstałej w okresie gwarancji lub rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ponieważ zabezpieczać ono będzie wyłącznie zapłatę należności powstałych w okresie realizacji zamówienia, a nie w okresie rękojmi lub gwarancji.

Odpowiedź 7

Zasady zabezpieczenia roszczeń w okresie gwarancji lub rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy są dokładnie określone w rozdz. XIX SIWZ. Zdaniem Zamawiającego zapisy te wystarczająco zabezpieczają interes Zamawiającego.

Pytanie 8

Umowa § 11 ust. 11 – W świetle tego postanowienia termin zakończenia przedmiotu umowy przypada na dzień podpisania końcowego protokołu odbioru, podczas gdy w par. 2 ust. 2 określono termin zakończenia przedmiotu umowy na dzień 31.12.2017 r. Czy to oznacza, że do dnia 31.12.2017 r. powinien zostać zawarty protokół odbioru końcowego z uwzględnieniem terminów, o których mowa w par .11 ust. 4-6, czy też do tego dnia wykonawca ma tylko zgłosić zakończenie robót?

Odpowiedź 8

Zamawiający jasno i precyzyjnie określił powyższe terminy. Termin zakończenia przedmiotu umowy przypada na dzień podpisania końcowego protokołu odbioru.  Natomiast Wykonawca uwzględniając procedurę odbioru prac określoną w § 11 powinien odpowiednio wcześniej zgłosić zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego.

 

Pytanie 9

Umowa § 12 ust.3 – To samo pytanie jak do par. 10 ust.5 tylko w zakresie potrącenia należności powstałych w związku z obniżeniem wynagrodzenia.

Odpowiedź 9

Odpowiedź udzielona w odpowiedzi na pytanie 7.

 

Pytanie 10

Umowa §  15 ust. 3 i 6 – Zgodnie z art. 143a ust. 3, jeżeli termin wykonania umowy jest dłuższy niż 12 miesięcy, a Zamawiający dopuszcza płatność wynagrodzenia w częściach, wartość ostatniej faktury nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia należnego wykonawcy, a zatem wykonawca może wystawiać faktury częściowe na łączną kwotę przekraczającą 90 % wartości umownej. W związku z tym przy założeniu , że umowa zawarta zostanie na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas postanowienia z par. 15 ust. 3 i 6 będzie sprzeczne z ww. przepisem ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy  w takim razie Zamawiający dostosuje wzór umowy do obowiązujących przepisów prawa?

Odpowiedź 10

Zamawiający przypomina, że przetarg niegraniczony, sektorowy odbywa się zgodnie z REGULAMINEM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA  Z O.O. W MORĄGU i

nie wszystkie zapisy PZP mają w tym przypadku zastosowanie.

 

Pytanie 11

Umowa § 19 ust.1 pkt.1 lit.b – Proszę o wyjaśnienie czy chodzi o zajęcie jakiegokolwiek majątku, czy tylko tego który jest niezbędny do realizacji zamówienia?

Odpowiedź 11

Chodzi o zajęcie majątku Wykonawcy.

 

Pytanie 12

Zamawiający pkt XIV pkt.17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymienia dokumenty jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. W tym w pkt 17.2 – dokumenty wskazane w Rozdz. X pkt 8 lit.a)- d). Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tutaj o punkt 7 lit. a) –d), ponieważ punkt 8 punktu X nie ma podpunktów a) do  d).

 

Odpowiedź 12

Zamawiający niniejszym prostuje omyłkę. W rozdziale  XIV pkt.17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinno być odniesienie do punktu 7 lit. a) –d).

 

Pytanie 13

We wzorze formularza ofertowego w pkt 2 Zamawiający napisał: „ Rozwiązania techniczne przedstawiamy jako załączniki do oferty, w formie opisowej z podaniem parametrów technicznych, rysunkami oraz zestawieniami urządzeń „

  1. a) Prosimy o informację czy jako rozwiązanie techniczne wystarczające będzie podanie producenta materiałów preizolowanych z jakich Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia wraz z podaniem parametrów technicznych podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna tj. określenie zastosowania (lub nie zastosowania) rur preizolowanych w systemie conti tj. z barierą antydyfuzyjną dla oferowanego systemu preizolowanego oraz podanie współczynnika przewodzenia ciepła.
  2. b) Prosimy o informację jakie rysunki należy załączyć w ramach „rozwiązania technicznego”
  3. c) Prosimy o informację jakie „zestawienia urządzeń” należy załączyć w ramach „ rozwiązania technicznego” .

Odpowiedź 13

W SIWZ Zamawiający dopuścił składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne – o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

W przypadku kiedy Oferent przyjmie w ofercie rozwiązania zgodne z dokumentacją projektową, nie musi dołączać do oferty załączników wyszczególnionych w pkt. 2 i 13 formularza ofertowego.

W innym przepadku oferent powinien dołączyć do oferty takie dane i informacje, aby udowodnić Zamawiającemu, że proponowane w ofercie rozwiązania są równoważne z zapisami SIWZ.

 

Pytanie 14

We wzorze formularza ofertowego w pkt 12 Zamawiający napisał „ W załączeniu przedstawiamy opis wykonania zamówienia”

Pytanie : Jakie informacje dotyczące wykonania zamówienia należy zawrzeć w w/w opisie. Czy wystarczające będzie oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawionymi w dokumentacji projektowej i SIWZ?

Odpowiedź 14

Odpowiedź udzielona w odpowiedzi na pytanie 13.

 

Pytanie 15

Zamawiający pkt XV pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podał, że w trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane: nazwa i adres Wykonawcy oraz cena ofertowa.

Czy Zamawiający podczas otwarcia ofert będzie odczytywał również parametry techniczne podlegające ocenie w kryterium ocena techniczna tj. określenie zastosowania (lub nie zastosowania) rur preizolowanych w systemie conti tj. z barierą antydyfuzyjną dla oferowanego systemu preizolowanego oraz współczynnik przewodzenia ciepła?

Odpowiedź 15

W rozdziale XV Zamawiający określił procedurę oraz i jakie informacje zostaną odczytane podczas sesji otwarcia ofert.

Pytanie 15

Zamawiający pkt XX pkt. 11.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia napisał: „ W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 30.06.2017 r. Prosimy o informację czy w w/w nie ma pomyłki i nie powinno być 31.12.2017 r.?

Odpowiedź 16

Odpowiedź udzielona w odpowiedzi na pytanie 3.

 

Pytanie 17

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że wadium należy wnieść do dnia 15.11.2016 do godz. 10:00.

Odpowiedź 16

Wadium należy wnieść do dnia 15.11.2016 do godz. 10:00.

IX. Pytanie: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza w miejsce kolan prefabrykowanych zastosowanie muf kolanowych termokurczliwych?

Odpowiedź:

Nie , nie przewiduje się takiej  zmiany.

X. Pytanie: 

Prosimy o informację czy materiały preizolowane mają być wyposażone w instalacje alarmową? Jeżeli materiały preizolowane mają być wyposażone w instalację alarmową to prosimy o określenie w jaki system alarmowy mają być wyposażone materiały preizolowane zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia: system alarmowy impulsowy czy Brandes oraz prosimy o załączenie do SIWZ schematów instalacji alarmowej oraz zestawienia urządzeń instalacji alarmowej.

Odpowiedź:

Nie, nie przewiduje się montażu instalacji alarmowej.

 

XI. Pytanie/dopowedzi

 

Pytanie 1

Czy aby otrzymać 10 pkt. wszystkie oferowane w przedmiotowym postępowaniu rury preizolowane winny być produkowane w technologii conti z barierą antydyfuzyjną? Czy na spełnienie w/w warunku do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie oraz aprobatę techniczną potwierdzającą produkcję rur w technologii conti z barierą antydyfuzyjną?

Odpowiedź 1

Rury powinny być zgodne z wymogami SIWZ – wszystkie oferowane w przedmiotowym postępowaniu rury preizolowane winny być produkowane w technologii conti z barierą antydyfuzyjną. Oferent powinien dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające ten fakt.

 

Pytanie 2

Czy w pkt. 2  nastąpiła omyłka pisarska i zastosowane rury preizolowane powinny posiadać współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż 0,023 W/mk przed starzeniem.

Odpowiedź 2

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską, prawidłowe brzmienie:

zastosowane rury preizolowane powinny posiadać współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż 0,023 W/mk przed starzeniem.

Pytanie 3

Czy aby otrzymać 10 pkt. do oferty należy dołączyć badanie wykonane przez niezależne laboratorium, potwierdzające współczynnik przewodzenia ciepła przed i po starzeniu wraz z gęstością pianki na poziomie wymaganym przez Zamawiającego tj. 0,023 W/mk przed starzeniem oraz 0,026 W/mk po starzeniu, przy gęstości pianki nie mniejszej nić 60kg/m³?

Odpowiedź 3

Oferent powinien dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające powyższe wartości.

XII. Pytanie

Czy projektowane ogrodzenie  budynku wymiennikowi jest również przedmiotem przetargu?

Odpowiedź:

Tak, projektowane ogrodzenie wchodzi w zakres przetargu.