Sprzedaż nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym –pomieszczenia po byłej kotłowni, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą:

– nr EL20/00026865/9, położonej w Żabim Rogu nr 143, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/26 o powierzchni 0,0133 ha,
– nr EL20/00026864/2, położonej w Żabim Rogu nr 144, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 443/27 o powierzchni 0,0133 ha.

Cena wywoławcza brutto 5750,00 zł.

Wadium 600,00 zł.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Kondej Henryk – tel. (89) 757 26 27 w. 20.

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferta winna zawierać proponowaną cenę za nieruchomość.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 11.03.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium należy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy
nr 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 do dnia 10.03.2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz. 11:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: