Sprzedaż nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem węzła cieplnego, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie ZWKW w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr EL20/00021543/1, położonej przy ul. Leśna 30 w Morągu, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70/31 o powierzchni 0,01 ha.

Cena wywoławcza brutto 25 100,00 zł.

Wadium 2 600,00 zł.

 Cena nieruchomości uzyskana w przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Kondej Henryk – tel. (89) 757 26 27 w. 20.

Oferta winna zawierać proponowaną cenę za nieruchomość.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 11.03.2016 r. do godz. 10:00.

Wadium należy wpłacić do kasy przedsiębiorstwa lub na rachunek bankowy
nr 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 do dnia 10.03.2016 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz. 11:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: