PRZETARG NA OPAŁ – MIAŁ

 

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający

          Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 20,

14-300 Morąg ogłasza przetarg ofertowy, dwustopniowy na dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na sezon grzewczy 2021/22.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

A.  Wymagania jakościowe dostaw.

            Oferowany opał  musi posiadać następujące charakterystyczne parametry jakościowe (w stanie roboczym):

Miał węglowy            – 8 000 t

       rodzaj paliwa                                                       węgiel kamienny energetyczny

  sortyment (wg PN-82/G-97001)                         miał  M II A

  klasa ( wg PN-82/G-97003)                                 23-14-06

                                     Klasa jakościowa (Qw – Ar  – Str)       23-14-06

 Klasa miału energetycznego opisana jest przez zestaw następujących parametrów jakościowych:

 • Qw r  [ MJ/kg]  – oznacza minimalną wartość  opałową w stanie roboczym ,
 • Ar  [  %  ]            – oznacza maksymalną zawartość popiołu w stanie roboczym ,
 • Str [ % ]           – oznacza maksymalną zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym ,

       minimalna temp. spiekania popiołu powyżej   940 0 C (atmosfera utleniająca)

       minimalna zawartość części lotnych  powyżej           28 %

       wielkość ziarna                                                          0 – 20 mm  

       zawartość nadziarna                                                 do 2 %

       wilgotność                                                                   do 15 %

Miał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w  postaci brył, kul.  Stwierdzenie takiego rodzaju zanieczyszczeń w miale będzie przyczyną złożenia reklamacji.

  B. Wymagania dotyczące realizacji dostaw:

Dostawy samochodowe:

 Miejsce dostawy: plac składowy Kotłowni Rejonowej Morąg ul. Przemysłowa 20

 1. Przyjmowanie dostaw samochodowych – całodobowo.
 2. Ważenie dostaw samochodowych odbywać się będzie na wadze zamawiającego. Waga ta będzie podstawą do rozliczeń.

Dostawy kolejowe:

 1. Miejsce dostawy: plac składowy Kotłowni Rejonowej Morąg ul. Przemysłowa 20

b) Adres wysyłkowy dla potrzeb listu przewozowego PKP: stacja Morąg.

 • Ważenie dostaw odbywać się będzie w siedzibie i na wadze zamawiającego. Waga ta będzie podstawą do rozliczeń

 C. Harmonogram  dostaw opału :

 1. 8 000 t. dostawa do 30.09.2021r.

D. Szczegółowy harmonogram  płatności – propozycja. :

Lp.Opał-ilośćPłatność do
t
150030.09. 2021
280031.10. 2021
3100030.11 . 2021
4120031.12. 2021
5150031.01.2022
6150028.02.2022
7150031.03.2022
Razem8 000 

UWAGA!

W przypadku propozycji innego harmonogramu płatności należy wypełnić załącznik nr 5

3.       Opis sposobu przygotowania oferty

3.1.    Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu dotyczącym ceny, stanowiącym załącznik Nr 1

3.2.    Oferent winien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.3.    Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

          3.4.   Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę.

          Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

3.5.    Wszystkie zapisane strony oferty winny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Miejsca, w których oferent dokonał zmian winny być parafowane i opieczętowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.6.    Oferent winien zamieścić ofertę w zaadresowanej  i oznaczonej kopercie

OFERTA  NA  DOSTAWĘ  OPAŁU 2021r.”

4.       Opis kryteriów i sposobów dokonywania ocen spełnienia warunków wymaganych od Oferentów.

4.1.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy  złożą ważną ofertę.

          4.1.1. Zamawiający dokona wyboru spośród złożonych ważnych ofert, dwóch najkorzystniejszych.

4.1.2. Oferenci wybrani do drugiej tury zostaną powiadomieni telefonicznie.

4.2.    Oferta ważna musi spełniać następujące warunki :

          4.2.1. Oferent składający ofertę musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.

          4.2.2.Oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

          4.2.3.Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim.

          4.2.4.Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

          4.2.5.Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :

          5.1  Formularz cenowy załącznik nr.1

          5.2  Oświadczenie Oferenta  – załącznik nr 2 

          5.2. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń załącznik nr 3

          5.3. Oświadczenie RODO załącznik nr 4

 Zamawiający ma prawo wykluczyć oferenta, jeżeli stwierdzi nieprawdę w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

6. Termin wykonania zamówienia :

            Dostawy powinny być zrealizowane w ilości i terminach określonych w niniejszej specyfikacji.

7.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

          – najniższa oferowana cena netto      – 100%

8.       Opis sposobu ustalenia ceny.

            Cenę oferty należy podać jako netto dla jednej tony węgla – loco plac składowy MPEC Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 20 o żądanych parametrach, terminach dostaw i płatnościach określonych w niniejszej SWZ lub zaproponowanych przez oferenta innych terminach płatności.

9.     Wymagania dotyczące wadium

 • Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 20.04.2021r. do godz. 1000 na następujących zasadach:
  • Wadium wynosi 20.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr)
  • Wadium należy wnieść w formie pieniężnej.
 • Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 z podaniem w tytule przelewu: Wadium – „OFERTA  NA  DOSTAWĘ  OPAŁU 2021r.”

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia uznaje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Oferenta.

 • Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie lub nie wniósł w wymaganej wysokości lub dopuszczonej SWZ formie, zostanie z postępowania wykluczony.
  • Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie:

– po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana);

– po unieważnieniu postępowania.

 • Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  • Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

10.     Miejsce i termin składania ofert.

10.1.  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg.

Termin składania ofert upływa dnia :

                                               20.04.2021r. godz. 1000

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.

11.     Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.1.      Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na piśmie przed upływem 6 dni od terminu składania ofert.

12.     Miejsce i termin otwarcia ofert.

12.1.      Komisja Przetargowa Zamawiającego na posiedzeniu jawnym otworzy koperty z ofertami w dniu: 20.04.2021r. o godzinie 1030. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi ich ważność. Oferty, które nie będą spełniać wymogów Specyfikacji Warunków Zamówienia zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Do drugiej tury przetargu przejdą dwie oferty spełniające:

 • warunki SWZ,
 • posiadające odpowiednią kondycję finansową,
 • gwarantujące realizację dostaw miału o wymaganej jakości.

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym komisja przetargowa może przeprowadzić postępowanie zdalnie bez udziału Oferentów. Oferty niezwłocznie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej z podaniem firmy Oferenta i oferowanej ceny netto za tonę opału.

12.2. Druga tura przetargu rozpocznie się 20.04.2021r. o godz. 1300. Oferenci przedstawią ofertę  (na formularzu cenowym – druk z I tury) do dnia 20.04.2021r. godz. 1300.

12.3.  Zamawiający złoży zamówienie u Oferenta, którego oferta,  złożona na piśmie przed Komisją Przetargową spełnia wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

12.4.  Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej do dnia 12.05.2021r. w siedzibie Zamawiającego

12.5. Załącznikiem do umowy będzie oświadczenie podmiotu zużywającego wyroby węglowe o uprawnieniu do zwolnienia z podatku akcyzowego.

12.     Przedstawiciele Zamawiającego, uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami :

           Pan Marcin Charzyński              tel. 089/7572627 /sprawy merytoryczne/

           Pani Agnieszka Niemanowska   tel. 089/7572627 / sprawy finansowe/      

13.     Załączniki :

13.1.  Formularz dotyczący ceny        – Załącznik nr 1.

13.2.  Oświadczenie                            – Załącznik nr 2.

13.3.  Oświadczenie                            – Załącznik nr 3.

13.4. Oświadczenie                            – Załącznik nr 4.

13.2.  Harmonogram opłat                 – Załącznik nr 5.

13.5. Projekt umowy                          – Załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

                                         F O R M U L A R Z    DOTYCZĄCY  CENY

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Morąg ul. Przemysłowa 20

2/ Nazwa przedmiotu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

3/ Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

NIP ………………………………………..

Kontakt –  tel. ………………….., adres e-mail  …………………………………………..

4/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

4.1  miał klasa …………………

cena netto   ……………………. zł

słownie netto …………………………………………………………………………………………….zł

5/Deklaruję ponadto:

   a/ termin wykonania zamówienia ……………………………………………………………….

   c/ warunki płatności …………………………………………………………………………………………………………………..

  6/Kontakt do wykonawcy :

tel. . . . . . . . . . . . . . . . . .

mail. . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                 Podpis Wykonawcy                     

                                                                                                          Załącznik Nr 2

                                           O Ś W I A D C Z E N I E

             Niniejszym oświadczamy że:

 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
 1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia .
 1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny ,  a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia .
 1. Nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
 1. W stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

                                                                                  Podpis  Wykonawcy

                                                                                                           Załącznik  Nr 3

                                    O Ś W I A D C Z E N I E 

   Niniejszym   oświadczam  że :

a/ zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

     wnoszę do niej zastrzeżeń

b/ uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni

c/ w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji , w miejscu i terminie określonym przez

 Zamawiającego.

Podpis Wykonawcy

                                                                       ……………………………………………….

 

    Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE RODO

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1)  Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2)  Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia,

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6)  Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a) prawo dostępu do danych (art. 15),

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym” w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8)  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9)  Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że:

  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

 obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w przedmiotowym postępowaniu nas nie dotyczą.

Data, . . . . . . . . . . . . . .                                                                       Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Załącznik  Nr 5

HARMONOGRAM OPŁAT

Lp.Opał/ /ilość (Mg)Płatność do
1
2
3
4
5
6
7
8
Razem 8 000 
 

Wzór umowy

UMOWA NA DOSTAWY OPAŁU

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . .  pomiędzy

. . . . . . . . . . . . .  KRS . . . . . . . . . . . . .  , NIP . . . . . . . . . . . . . 

 reprezentowana przez:

. . . . . . . . . . . . . 

Zwana/ym  dalej „DOSTAWCĄ” a:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 14-300 Morąg,

 ul. Przemysłowa 20, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000071210, które reprezentuje:

Adam Maruszak         –          Prezes Zarządu

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

„ZAMAWIAJĄCY” i „DOSTAWCA” zawarli następującą Umowę:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa miału węglowego M II A: 

1.1 Miał węglowy                               – . . . . . . . . . . . . .  Mg – dostawa do  . . . . . . . . . . . . . 

       rodzaj paliwa                                                                               węgiel kamienny

  sortyment  (wg PN-82/G-97001)                                                            miał  M II A

  klasa ( wg PN-82/G-97003)                                                     23.14.06

                                                Klasa jakościowa (Qw – Ar  – Str)  23.14.06

 Klasa miału energetycznego opisana jest przez zestaw następujących parametrów jakościowych:

 • Qw r  [ MJ/kg]  – oznacza minimalną wartość  opałową w stanie roboczym ,
 • Ar  [  %  ]            – oznacza maksymalną zawartość popiołu w stanie roboczym ,
 • Str [ % ]           – oznacza maksymalną zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym , 

       minimalna zawartość części lotnych  powyżej             28 %

       wielkość ziarna                                                              0 – 20 mm  

       zawartość nadziarna                                                     do   2%

       wilgotność  max.                                                       do 15 %

Miał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w  postaci brył, kul.  Stwierdzenie takiego rodzaju zanieczyszczeń w miale będzie przyczyną złożenia reklamacji.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

– przyjmowania na plac składowy miału węglowego.

– terminowej zapłaty za dostarczony przez Dostawcę miał węglowy.

§ 2

Warunki dostaw i odbioru węgla

1. Dostawy węgla będą realizowane przez Dostawcę we własnym zakresie i na własny koszt na plac składowy zamawiającego, ul. Przemysłowa 20 w Morągu.

2. Harmonogram opłat :

Lp.Opał-ilośćPłatność do
t
1  
2  
4  
5  
6  
7  
8  
Razem8 000 

3. Harmonogram dostaw :

 • . . . . . . . . . . . . .  . dostawa do . . . . . . . . . . . . . 

§ 3

Cena

 1. Strony ustalają cenę netto loco plac składowy Kotłownia Morąg:

Klasa jakościowa  23-14-06 miał      . . . . . . . . . . . . .  zł/t (słownie: . . . . . . . . . . . . .  złote 00/100)

 1. Cena obowiązuje na dostawy realizowane wg harmonogramu dostaw i opłat podanego  w § 2.
 2. Rozliczenie za dostarczony węgiel nastąpi zgodnie z harmonogramem dostaw i opłat podanym w   § 2.
 3. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Dostawcy wskazane na fakturze.
 4. Niedotrzymanie powyższych terminów płatności daje Dostawcy prawo do naliczania ustawowych odsetek.
 5. Dostawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: . . . . . . . . . . . . .   Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 7411444699. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 6. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki z zapłatą należności za odebrany miał węglowy Dostawca może wstrzymać realizację dalszych dostaw.
 7. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Dostawcy.

§ 4

Reklamacje

Reklamacje  ilościowe

Pomiar ilości wysyłanego miału węglowego odbywa się na czystych, sprawnych, zalegalizowanych wagach przez pracownika Zamawiającego. Ważenie odbywać się będzie przy udziale kierowców Dostawcy. Z przeprowadzonego badania sporządza się protokół ważenia podpisywany przez osoby biorące w nim udział. Protokół ważenia wręcza się obu stronom umowy. Na podstawie protokołu ważenia Zamawiający sporządza zbiorcze zestawienie dostaw opału w rozbiciu na poszczególne samochody. Zestawienie zawiera: datę dostawy, oznaczenie samochodu (numer rejestracyjny) masy – brutto, netto, i tarę poszczególnych samochodów, zmierzone parametry opału – kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki palnej, wilgotność (pomiary laboratoryjne, jakościowe przeprowadzane będą wyrywkowo nie rzadziej niż co 200 ton).

Reklamacja  jakościowa

 1. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia badań jakościowych otrzymanego miału węglowego. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego określonych wad jakościowych miału, przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji jakościowej do Dostawcy.
 3. Podstawą rozpoczęcia trybu reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji jakościowej miału wraz z protokołem jakościowym, wysłane przez Zamawiającego listem poleconym w terminie niezwłocznym, jednak nie później niż 5 dni roboczych od daty odebrania opału. Telefoniczne powiadomienie o wadach jakościowych dostarczonego opału nie zwalnia od pisemnego ich zgłoszenia w w/w terminie. Zamawiający powinien udostępnić Dostawcy partię reklamowanego opału oddzielnie zeskładowanego.
 4. W przypadku gdy Zamawiający ze względów technicznych i ruchowych nie ma możliwości zmagazynowania i zabezpieczenia reklamowanego miału węglowego do dyspozycji Dostawcy, celem przeprowadzenia komisyjnego badania jego jakości, lub komisyjnego pobrania próbek, względnie gdy z wymienionych przyczyn kwestionowany węgiel zużył przed dokonaniem komisyjnego badania, wówczas reklamację załatwia się na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przed wysyłką.
 5. Przedstawiciele Dostawcy przeprowadzą u Zamawiającego komisyjnie pobieranie prób z reklamowanej partii węgla zgodnie z PN-90/G-04502, a uzyskane wyniki będą podstawą do uznania bądź odrzucenia roszczeń reklamacyjnych i wyliczenia bonifikaty.
 6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego wyznaczeni pracownicy uczestniczą w postępowaniu reklamacyjnym.
 7. Strony biorące udział w pobieraniu prób kontrolnych spisują na tę okoliczność protokół reklamacyjny, w którym zamieszczają istotne dla postępowania reklamacyjnego informacje.
 8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych miału węglowego do celów energetycznych wyrażonych konkretnymi wartościami liczbowymi Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania stosownej bonifikaty. W razie rozbieżności parametrów jakościowych w sortymentach miałowych uzyskanych w laboratoriach Stron, zaplombowaną próbę rozjemczą należy przekazać do ustalonego wspólnie niezależnego laboratorium celem dokonania badania rozjemczego, którego wynik jest ostateczny dla określenia jakości reklamowanej partii miału. Koszty wykonania analizy rozjemczej ponosi strona, której wyniki bardziej odbiegają od parametrów uzyskanych w laboratorium niezależnym.
 9. Złożenie reklamacji jakościowych i ilościowych nie upoważnia Zamawiającego do niedotrzymania terminów płatności.
 10. Każdej ze Stron przysługuje prawo zlecenia prób miału i wykonanie analiz laboratoryjnych przez niezależną jednostkę pomiarowo-badawczą na własny koszt.

§ 5

Siła wyższa

 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

Przejawami siły wyższej są w szczególności :

– klęski żywiołowe, np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

– akty władzy państwowej, np.: stan wojenny, stan wyjątkowy,

– zmiana warunków górniczych wynikających z katastrof np.: pożar, zawał.

 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach.
 2. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.
 3. Jeżeli okoliczność siły wyższej trwa dłużej niż 7 dni druga strona może odstąpić od dostaw miału węglowego w tym okresie i zaspokoić swoje potrzeby z innych dostępnych źródeł.

§ 6

       Zmiana umowy

      Każda zmiana warunków niniejszej umowy, dla zachowania jej ważności wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej i podpisania go przez obie strony umowy.

§ 7

Kary umowne

 1. Dostawca zapłaci kary umowne:
 2. za zerwanie umowy przez Dostawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy
 3. za zwłokę w oddaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wartości zadania za każdy dzień zwłoki,
 4. w przypadku niedotrzymania terminu uniemożliwiającego uruchomienie dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania Dostawca pokryje Zamawiającemu całość poniesionych strat.
 5. Zamawiający zapłaci kary umowne:
  1. za zerwanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

§ 8

Rozstrzygnięcie sporów

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
 2.   Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 3.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron