Przetarg na dostawę opału na rok 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy

na dostawę miału węglowego w ilości 7 500 t na rok 2016.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Adam Maruszak – tel. (89) 757 26 27 w. 12.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 03.03.2016 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2016 r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 03.03.2016 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ostateczną ofertę do dnia 03.03.2016 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: