Przetarg na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, tel. (89) 757 26 27.

ogłasza dwuetapowy przetarg ofertowy na wykonanie sieci i przyłączy cieplnych do budynku ul. Leśna dz. nr 577/22, ul Kwiatowa 11, ul. Rubinowa w Morągu.

Zakres prac określa specyfikacja przetargu.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. 503 970 636, Kondej Henryk – tel. (89) 757 26 27.

Oferta winna zawierać koszt realizacji każdego zadania oddzielnie, gwarancję na wykonane prace oraz zastosowane materiały, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 25.03.2016 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2016 r. o godz. 10:30.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: