Projekt strony internetowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
 ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg w trybie zapytania o cenę

na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej, instalacja systemu zarządzania treścią, przeszkolenie w jego obsłudze pracowników przedsiębiorstwa, utrzymanie domeny i hostingu strony, zapewnienie sprawnego działania strony i bazy danych, pomoc techniczna oraz instalacja i konfiguracja dodatkowych modułów funkcjonalnych przez pierwsze sześć miesięcy trwania projektu.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14

Oferta winna zawierać proponowaną cenę ryczałtową za wykonanie usługi oraz cenę miesięcznego oraz rocznego ryczałtu za utrzymanie strony.

Oferty wraz z propozycją szaty graficznej i opisem podstawowej funkcjonalności strony należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 01.03.2016 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2016 r. o godz. 11:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.