Wybór oferty na dostawę miału węglowego na rok 2017

PROTOKÓŁ Nr 1/2017
z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego na rok 2017

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu  Zarządzeniem Nr 05/2017  z dnia 22.05.2017 r.

Skład komisji:
1.    Marcin Charzyński  –  przewodniczący
2.    Danuta Nowocin      –  członek
3.    Henryk Zalewa        –  członek

Na  posiedzeniu w dniu 23.05.2017roku o godz.10 30  komisja  stwierdziła , że w terminie składania ofert  do godz. 10 00 dnia 23.05.2017r. wpłynęły 4 oferty.

Ofertę złożyli :

1.EDF Paliwa Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1  31-587 Kraków
Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 348,00 zł/t (słownie: trzysta czterdzieści osiem  złotych)

2.Weglopasz Sp. z o.o.
60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6
Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 357,00 zł/t    (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych)

3.ENERGO Sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 84A
Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 329,00 zł/t (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych)

4.TRANSBUD Piotr Nowak, Jerzy Magosiewicz Sp.j.
84-240 Reda   ul. Gdańska 78A 14-526
Cena netto za jedną tonę miału węglowego: 324,00 zł/t    (słownie: dwieście dwadzieścia trzy złotych)

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwie oferty z najniższą ceną .
Firmy zostały poinformowane o możliwości skorygowania ofert do godziny 13.00 dnia 23.05.2017r.

W dniu 23.05.2017 r. o godz.1300 komisjaprzystąpiła do drugiego etapu przetargu.
Oferenci utrzymali w mocy oferowane kwoty w pierwszej turze przetargu .

Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wybrano firmę:  TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. j. 84-240 Reda ul. Gdańska 78A, która zaoferowała kwotę 324,00zł/t (trzysta dwadzieścia cztery złotych).

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany.