WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZADANIA „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

 

Na mocy § 45 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu, ul. Przemysłowa 20; 14-300 Morąg, Zamawiający informuje, że w wyniku oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów – na podstawie kryteriów określonych w SIWZ) została wybrana oferta firmy:

BMB SANTECH Sp. z o.o. Sp. K., ul. Równa 19; 80-067 Gdańsk