Specyfikacja do przetargu na przyłącze do budynku dworca PKP

DO POBRANIA

Opis techniczny

rys.1   rys.2

S P E C Y F I K A C J A

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przemysłowa 20, 14-300 Morąg,

TEL. 89 757 26 27, FAX. 89 757 20 09

Poczta: dt@mpec-morag.pl

Zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku dworca PKP ul. Dworcowa 16 w Morągu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w SWZ.

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SWZ,

składa się z następujących części:

Część I: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami.

Część II: Projekt umowy.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji stanowią wzory następujących dokumentów:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy

CZĘŚĆ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I.

Informacje ogólne.

Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z całą SWZ.
Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SWZ.
Niniejszą SWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej osobom trzecim
Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz

z wymaganymi przez SWZ dokumentami).

Złożenie większej liczby ofert, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę
Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział II.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty, oddzielnie dla każdego zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SWZ.
Ofertę sporządza się w języku polskim.
Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo

nieścieralnym atramentem – oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

Formularz oferty zostanie podpisany, zaleca się aby wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załączniki – były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje „nie dotyczy”.

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ

graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SWZ.

Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

„Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie przyłącza cieplnego ul. Dworcowa 16 w Morągu”

Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
Wycofanie oferty nastąpi pod warunkiem że pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a Wykonawca składając ofertę nie zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Rozdział III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci i przyłączy cieplnych  do budynku dworca PKP na podstawie projektu technicznego przyłącza. Wyciąg z projektu stanowi załącznik do SWZ.

Uwaga!

Roboty montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót” Cobrti Instal, oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Zamawiający wymaga zastosowania rur preizolowanych spełniających wymagania norm: PN–EN 253, PN–EN 448, PN–EN 488.
System rur preizolowanych musi być dostarczony od jednego wytwórcy.
Zastosowane materiały muszą posiadać cechy fabrycznie nowych.
Wszystkie materiały muszą posiadać ważne atesty i certyfikaty.
Po zakończeniu robót na bieżąco plantować i porządkować teren – elementem odbioru będą protokoły częściowe spisane z poszczególnymi właścicielami działek.
Zagospodarowanie, unieszkodliwienie lub utylizacja odpadów powstałych w czasie

wykonywania prac, należy do obowiązków wykonawcy.

W razie uszkodzenia dróg, chodników, kabli, kanałów i innych elementów istniejącej infrastruktury technicznej, wykonawca dokona napraw na swój koszt.
Obsługa geodezyjna łącznie ze sporządzeniem i zatwierdzeniem geodezyjnej

dokumentacji powykonawczej, należy do obowiązków wykonawcy. Warunkiem odbioru robót jest przedłożenie mapy inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zakresem prac na obiekcie.

Rozdział IV.

Termin realizacji zadania:

– 30.07.2016r.

Rozdział V.

Oferty częściowe, oferty wariantowe – nie dotyczy.

Rozdział VI.

Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena ryczałtowa oferty netto – 100%

Rozdział VII.

Termin związania ofertą.

Termin związany Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą,

Zamawiający może tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Rozdział VIII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce: sekretariat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg,
Termin: do 18.05.2016r. do godziny 1000,
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania,
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej

w dniu 18.05.2016r. o godzinie 1030,

Rozdział IX.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

Otwarcie ofert odbywa się w miejscu i terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert.
Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji podaje nazwy (firmy) oraz adresy

Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane

z zapytaniem ofertowym dostarczane są Wykonawcom na równych prawach.

Oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie odsyłane są Wykonawcy bez otwierania.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Po terminie otwarcia ofert Komisja:

1) wnioskuje o wykluczenie Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ,

2) dokonuje szczegółowej analizy i badania ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub wnioskuje o unieważnienie postępowania,

3) sporządza i podpisuje protokół z opisem zawartych w nim ustaleń oraz umieszcza go na stronie www.mpec-morag.pl

O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, z podaniem uzasadnienia.
Komisja odrzuca ofertę gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści SWZ,

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił podając uzasadnienie.
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Rozdział X.

Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana zostanie przedstawione niezwłocznie

zawiadomienie zawierające miejsce i termin podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która będzie najkorzystniejsza.

Rozdział XI.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni przetarg nieograniczony w przypadkach gdy:

1) w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zapytania o cenę nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

w sprawie zamówienia.

W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie.
Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców.

Rozdział XII.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SWZ

wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów wchodzących w skład SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zostanie przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążące.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Marcin Charzyński – tel 89 757 26 27, 503970636, email:dt@mpec-morag.pl

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można otrzymać po przesłaniu pisemnych pytań do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień

dotyczących złożonej oferty.

Rozdział XIII.

Zobowiązania wykonawcy związane z umową zostały określone w projekcie umowy.

Rozdział XIV.

Postanowienia końcowe

Część II SWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W projekcie umowy podano sposób i warunki odbioru prac.
Wykonawca może złożyć na załączniku do oferty własne propozycje postanowień

umownych oraz inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. Propozycje te nie będą dla Zamawiającego wiążące.

Umowa zostanie podpisana w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Przygotowanie i dostarczenie oferty odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

Część II: Projekt umowy

UMOWA

W dniu . . . . . . . . . .  r. w Morągu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 14-300 Morąg
ul. Przemysłowa 20, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000071210, reprezentowanym przez:

Tadeusz Sobkowiak  Prezes Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym” a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reprezentowanym przez:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . –   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej „Wykonawcą”

Została sporządzona umowa o następującej treści:

1

Zamawiający zleca wykonawcy wykonanie zadania:

Budowa sieci i  przyłącza cieplnego  wysokich parametrów do nowobudowanego budynku przy ul. Leśna w Morągu.

2

Termin wykonania umowy:

rozpoczęcie zadania    – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zakończenie zadania    – . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie trzech dni od daty rozpoczęcia zadania.

4

Zamawiający wyznacza      inspektora     nadzoru      inwestorskiego      w     osobie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posiadający uprawnienia budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w zakresie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania umowy zgodnie z dokumentacją projektową, polskimi normami, normatywami, współczesną wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz do skompletowania dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonanego przedmiotu odbioru (dziennik budowy, geodezyjny pomiar powykonawczy, atesty materiałów, protokoły robót zanikowych).

6

1.Wartość zadania inwestycyjnego netto wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł. (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych 00/100 )

2.W przypadku wystąpienia robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania oferty (zmiana trasy sieci, wymiana gruntu itp.) zostaną one rozliczone kosztorysem powykonawczym wg stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym tj:

Stawka roboczogodziny          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł.

Koszty pośrednie                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %

Zysk                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %

Koszty zakupu                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %

Przed przystąpieniem do wykonywania robót dodatkowych zostanie spisany protokół konieczności.

7

Rozliczenie końcowe nastąpi jak niżej:

Faktura końcowa po zakończeniu robót i pozytywnym odbiorze prac – płatne 14 dni od daty wystawienia

8

Koszty obsługi geodezyjnej łącznie z dokumentacją powykonawczą pokryje Wykonawca.

9

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, niezwłocznie po ich zakończeniu.

10

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami

11

W razie wystąpienia w okresie gwarancji wad zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym w protokóle.

12

Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego teren budowy tj.: drogi, chodniki, place, ogrodzenia itp., sąsiednich nieruchomości zniszczonych podczas prac budowlanych na własny koszt, oraz uzyska pisemne potwierdzenie o zakończeniu tych prac przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości.

13

Wykonawca zapłaci kary umowne:

w wysokości   10 % wartości przedmiotu umowy za zerwanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego.

za zwłokę w oddaniu w całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości zadania za każdy dzień zwłoki,

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości zadania za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

Zamawiający zapłaci kary umowne:

w wysokości   10 % wartości przedmiotu umowy za zerwanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki
w dostarczaniu dokumentacji technicznej lub przekazaniu terenu budowy.

14

Zamawiający powołując się na art. 509, 514 K.C. wnosi zastrzeżenia na mocy którego wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę.

15

Wykonawca odpowiada za sprawdzenie dokumentacji projektowej na podstawie, której realizowany jest zakres robót objęty niniejszą umową pod kątem zgodności jej z warunkami technicznymi i realizacji na określonym terenie. Wszelkie wady dokumentacji powinny być zgłoszone na piśmie na adres Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.

16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, mogą nastąpić tylko w formie aneksu podpisanego przez strony.

17

Spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

18

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po l egzemplarzu po każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                              ZAMAWIAJĄCY:

FORMULARZ OFERTOWY

do oferty na budowę przyłącza cieplnego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon/fax wykonawcy:……………………………………………………………………..

Przedmiot oferty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Całkowity koszt wykonania zamówienia netto:

cyfrowo: ……………………………………………………………………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………

Podatek VAT ( %) ……………………………………………………………………………

Termin wykonania /podać datę/………………………………………………………………

Okres gwarancji (w latach) …………………………………………… lat

Termin płatności faktur ………………………………………………… dni

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia z ramienia wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………..

Numer NIP ………………………………………………………………………………….

Nazwa i numer konta bankowego wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data sporządzenia oferty ……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, ze podmiot do którego reprezentacji jestem uprawniony, zapoznał sie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Jak również pozostaje związany oferta przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem uprawniony:

-posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– posiada niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

– znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

………………………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji firmy