PRZETARG NA ZAKUP ŁADOWARKI KOŁOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zakup ładowarki

 Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spóła z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14- 300 Morąg tel. 897572627, e-mail: sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl  www.mpec-morag.pl  Wpisane do KRS nr 00000712010 – Sąd Rejonowy w Olsztynie,  NIP 7411444699,  REGON 510459057.

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień MPEC Spółka z o.o. Morąg.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Zakup ładowarki kołowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Dane techniczne/wyposażenie:

– moc min.     – 90 kW,

– napęd           – 4×4

– min. wysokość zawiasu łyżki       – 3800 mm

– min. pojemność łyżki        – 2,1 m3

– udźwig łyżki                                   – pow. 3000 kg

– szybkozłącze do zmiany osprzętu

– łyżka z listwą

– widły do palet min. 1400 mm

     2. Inne

– gwarancja    – min. 2 lata

– certyfikaty   – CE

– rok produkcji          – 2020

– dostawa      – loko baza zamawiającego

– DTR w języku polskim

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 30.11.2020r.

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego: Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spóła z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14- 300 Morąg, e-mail: sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl w terminie do dnia 15.09.2020r. do godz. 1000.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania.

KRYTERIUM OCENY OFERTY

  1. Cena  – 100 %

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2017r. poz. 1579)

2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 14 dni od dostawy urządzenia.

3. Możliwa przedpłata w wysokości do 10 % wartości zamówienia netto.

4. Do oferty można dołączyć katalogi, certyfikaty inne dokumenty mające wpływ na ocenę techniczną ładowarki.

4. Informacji w sprawie udzielą :

– Marcin Charzyński  tel. 503970636, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

– Łukasz Gieszczyński  tel. 728483614, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. W składaniu ofert mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają możliwość dostawy w/w urządzenia
  2. Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Do cen ofertowych będzie doliczony podatek VAT.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Klauzula art. 13 RODO 4

Załącznik Nr 1

                                         F O R M U L A R Z    CENOWY

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Morąg ul. Przemysłowa 20

2/ Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup ładowarki

3/ Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

NIP ………………………………………..

Kontakt –  tel. ………………….., adres e-mail  …………………………………………..

4/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

……………………………………………….

……………………………………………….

–  cena netto   ……………………. zł

                                                                                                  Podpis            

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE RODO

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1)  Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2)  Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia,

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6)  Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a) prawo dostępu do danych (art. 15),

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym” w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8)  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9)  Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że:

  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

 obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w przedmiotowym postępowaniu nas nie dotyczą.

Data, . . . . . . . . . . . . . .                                                                       Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . .