PRZETARG NA OPAŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

  1. dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2021.
  2. dostawę węgla ekogroszek w ilości 50 t na rok 2021.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki –

 ul. Przemysłowa 20 do dnia 20.04.2021r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 20.04.2021r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę 20.04.2021r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.