PRZETARG NA OPAŁ 2023R

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO W ILOŚCI 8 000 Mg W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DWUETAPOWEGO

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE

WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE

W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759  ze zm.), przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ustawy.

NINIEJSZE POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W MORĄGU.