PRZETARG NA DOSTAWĘ OPAŁU NA 2018R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy

na dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2018.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2018 r o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 25.05.2018 r o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę do 25.05.2018 r do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SWZ na dostawy opału

Aktualizacja 25.05.2018

Protokół z przetargu ofertowego dwustopniowego