TARYFA DLA CIEPŁA

RODO

PROTOKÓŁ

z przetargu ofertowego na dostawy opały na sezon 2021/22

ZAPYTANIE O CENĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYJAŚNIENIA

 1. Zamawiający posiada obecnie umowy rozdzielone (sprzedaż, dystrybucja) dla punktów podanych w SWZ
 2. Umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony,
 3. Obecne umowy sprzedaży zawarte są do końca 2021r.
 4. Umowy można zawrzeć korespondencyjnie, elektronicznie.
 5. Parametry dystrybucyjne nie są przedmiotem postępowania.
 6. Cena netto podana w postępowaniu będzie obowiązywać cały 2022 rok.
 7. Ilości kWh podane w załączniku wynikają ze zużycia energii w2021r. Rozliczenie za rok 2022 będzie na podstawie faktycznego zużycia.
 8. Wskazania liczników do odczytu przekazuje OSD, dopuszczamy wystawianie faktur szacunkowych.
 9. Ceny w ofercie podawane są netto bez akcyzy.
 10. Zamawiający jest odbiorcą końcowym.
 11. Termin płatności faktury może być negocjowany oddzielnie.
 12. Układ pomiarowy w grupie B23 jest dostosowany do TPA.
 13. Rozpoczęcie dostaw energii winno nastąpić od 01-01-2022r.

PRZETARG NA OPAŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

 1. dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2021.
 2. dostawę węgla ekogroszek w ilości 50 t na rok 2021.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki –

 ul. Przemysłowa 20 do dnia 20.04.2021r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 20.04.2021r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę 20.04.2021r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

PRZETARG NA ŁADOWARKĘ KOŁOWĄ

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 14.09.2020r.

w składzie :

 1. Marcin Charzyński    – przewodniczący
 2. Łukasz Gieszczyński   – członek
 3. Magdalena Łastowska – członek

W przetargu wzięło udział pięć firm:

 1. AMAGO sp. z o.o.
 2. Cholerzyn 383
 3. 32-060 Liszki
 • Liebherr-Polska Sp. Z o.o.
 • Ul. Hansa Liebherra 8
 • 41-710 Ruda Śląska
 • BERGERAT MONNOYEUR oddział Gdańsk
 • Ul. Galaktyczna 34
 • 80-299 Gdańsk
 • PGG Maszyny Budowlane Sp. Z o.o. Sp. K.
 • Ul. Obornicka 1
 • 62-002 Złotkowo
 • Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.
 • Ul. Korfantego 11A/2
 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

Firmy zaproponowały następujące ceny netto :

 1. AMAGO sp. z o.o.
 2. Cholerzyn 383
 3. 32-060 Liszki

 Cena netto: 475 000,00 (słownie : czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 • Liebherr-Polska Sp. Z o.o.
 • Ul. Hansa Liebherra 8
 • 41-710 Ruda Śląska

Cena netto: 487 650,00 (słownie : czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)

 • BERGERAT MONNOYEUR oddział Gdańsk
 • Ul. Galaktyczna 34
 • 80-299 Gdańsk

Cena netto: 608 000,00 (słownie : sześćset osiem tysięcy  złotych)

 • PGG Maszyny Budowlane Sp. Z o.o. Sp. K.
 • Ul. Obornicka 1
 • 62-002 Złotkowo

Cena netto: 507 820,00 (słownie : pięćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia  złotych)

5.Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.Ul. Korfantego 11A/2

05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena netto: 259 000,00 ( słownie :  dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Kryterium wyłonienia oferty było 100% ceny. Komisja w wyżej wymienionym  składzie wybrała  ofertę firmy :

Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.

Ul. Korfantego 11A/2

05-850 Ożarów Mazowiecki