Ogłoszenia

PROTOKÓŁ

z przetargu ofertowego na dostawy opały na sezon 2021/22

ZAPYTANIE O CENĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYJAŚNIENIA

 1. Zamawiający posiada obecnie umowy rozdzielone (sprzedaż, dystrybucja) dla punktów podanych w SWZ
 2. Umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony,
 3. Obecne umowy sprzedaży zawarte są do końca 2021r.
 4. Umowy można zawrzeć korespondencyjnie, elektronicznie.
 5. Parametry dystrybucyjne nie są przedmiotem postępowania.
 6. Cena netto podana w postępowaniu będzie obowiązywać cały 2022 rok.
 7. Ilości kWh podane w załączniku wynikają ze zużycia energii w2021r. Rozliczenie za rok 2022 będzie na podstawie faktycznego zużycia.
 8. Wskazania liczników do odczytu przekazuje OSD, dopuszczamy wystawianie faktur szacunkowych.
 9. Ceny w ofercie podawane są netto bez akcyzy.
 10. Zamawiający jest odbiorcą końcowym.
 11. Termin płatności faktury może być negocjowany oddzielnie.
 12. Układ pomiarowy w grupie B23 jest dostosowany do TPA.
 13. Rozpoczęcie dostaw energii winno nastąpić od 01-01-2022r.

PRZETARG NA OPAŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

 1. dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2021.
 2. dostawę węgla ekogroszek w ilości 50 t na rok 2021.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki –

 ul. Przemysłowa 20 do dnia 20.04.2021r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 20.04.2021r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę 20.04.2021r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

PRZETARG NA ŁADOWARKĘ KOŁOWĄ

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 14.09.2020r.

w składzie :

 1. Marcin Charzyński    – przewodniczący
 2. Łukasz Gieszczyński   – członek
 3. Magdalena Łastowska – członek

W przetargu wzięło udział pięć firm:

 1. AMAGO sp. z o.o.
 2. Cholerzyn 383
 3. 32-060 Liszki
 • Liebherr-Polska Sp. Z o.o.
 • Ul. Hansa Liebherra 8
 • 41-710 Ruda Śląska
 • BERGERAT MONNOYEUR oddział Gdańsk
 • Ul. Galaktyczna 34
 • 80-299 Gdańsk
 • PGG Maszyny Budowlane Sp. Z o.o. Sp. K.
 • Ul. Obornicka 1
 • 62-002 Złotkowo
 • Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.
 • Ul. Korfantego 11A/2
 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

Firmy zaproponowały następujące ceny netto :

 1. AMAGO sp. z o.o.
 2. Cholerzyn 383
 3. 32-060 Liszki

 Cena netto: 475 000,00 (słownie : czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 • Liebherr-Polska Sp. Z o.o.
 • Ul. Hansa Liebherra 8
 • 41-710 Ruda Śląska

Cena netto: 487 650,00 (słownie : czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)

 • BERGERAT MONNOYEUR oddział Gdańsk
 • Ul. Galaktyczna 34
 • 80-299 Gdańsk

Cena netto: 608 000,00 (słownie : sześćset osiem tysięcy  złotych)

 • PGG Maszyny Budowlane Sp. Z o.o. Sp. K.
 • Ul. Obornicka 1
 • 62-002 Złotkowo

Cena netto: 507 820,00 (słownie : pięćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia  złotych)

5.Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.Ul. Korfantego 11A/2

05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena netto: 259 000,00 ( słownie :  dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Kryterium wyłonienia oferty było 100% ceny. Komisja w wyżej wymienionym  składzie wybrała  ofertę firmy :

Fabryka Maszyn XCMG-Europa Sp. Z o.o.

Ul. Korfantego 11A/2

05-850 Ożarów Mazowiecki

PRZETARG NA ZAKUP ŁADOWARKI KOŁOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zakup ładowarki

 Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spóła z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14- 300 Morąg tel. 897572627, e-mail: sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl  www.mpec-morag.pl  Wpisane do KRS nr 00000712010 – Sąd Rejonowy w Olsztynie,  NIP 7411444699,  REGON 510459057.

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień MPEC Spółka z o.o. Morąg.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Zakup ładowarki kołowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Dane techniczne/wyposażenie:

– moc min.     – 90 kW,

– napęd           – 4×4

– min. wysokość zawiasu łyżki       – 3800 mm

– min. pojemność łyżki        – 2,1 m3

– udźwig łyżki                                   – pow. 3000 kg

– szybkozłącze do zmiany osprzętu

– łyżka z listwą

– widły do palet min. 1400 mm

     2. Inne

– gwarancja    – min. 2 lata

– certyfikaty   – CE

– rok produkcji          – 2020

– dostawa      – loko baza zamawiającego

– DTR w języku polskim

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 30.11.2020r.

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego: Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spóła z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14- 300 Morąg, e-mail: sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl w terminie do dnia 15.09.2020r. do godz. 1000.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania.

KRYTERIUM OCENY OFERTY

 1. Cena  – 100 %

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2017r. poz. 1579)

2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 14 dni od dostawy urządzenia.

3. Możliwa przedpłata w wysokości do 10 % wartości zamówienia netto.

4. Do oferty można dołączyć katalogi, certyfikaty inne dokumenty mające wpływ na ocenę techniczną ładowarki.

4. Informacji w sprawie udzielą :

– Marcin Charzyński  tel. 503970636, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

– Łukasz Gieszczyński  tel. 728483614, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W składaniu ofert mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają możliwość dostawy w/w urządzenia
 2. Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Do cen ofertowych będzie doliczony podatek VAT.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Klauzula art. 13 RODO 4

Załącznik Nr 1

                                         F O R M U L A R Z    CENOWY

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Morąg ul. Przemysłowa 20

2/ Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup ładowarki

3/ Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

NIP ………………………………………..

Kontakt –  tel. ………………….., adres e-mail  …………………………………………..

4/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

……………………………………………….

……………………………………………….

–  cena netto   ……………………. zł

                                                                                                  Podpis            

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE RODO

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1)  Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2)  Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia,

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6)  Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a) prawo dostępu do danych (art. 15),

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym” w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8)  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9)  Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że:

  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

 obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w przedmiotowym postępowaniu nas nie dotyczą.

Data, . . . . . . . . . . . . . .                                                                       Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . .