Ogłoszenie

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:

  • ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – 0%
  • ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
  • ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0%