PRZETARG OPAŁ

PROTOKÓŁ Nr 1/2022

Z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego i ekogroszku na rok 2022.

Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej       Spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 4/2022 z dnia 15.04.2022 r.

Skład komisji:

  1. Marcin Charzyński         –  przewodniczący
  2. Maruszak Anna     –  członek
  3. Sobkowiak Krzysztof     –  członek

Na posiedzeniu dnia 20.04.2022 roku o godzinie 1030  wpłynęły:

Oferty na miał:

  1. TRANSBUD Nowak S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena netto za jedna tonę miału:                                        1420 zł

(słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych 00/100)

2. „Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedna tonę miału:       brak

     Oferta nieotwarta z powodu braku wpłaconego wadium.                             

Oferta firmy TRANSBUD Nowak S.J. została przyjęta. Zmieniono wymagania dotyczące ilości miału z 8500 ton , na 4000 ton. Warunki płatności zostały zmienione co do ilości węgla  a terminy płatności pozostały według harmonogramu spłat.

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany: