Taryfa dla ciepła

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ Spółka z o.o.

14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20

REGON: 510459057

NIP 741-145-44-699

KRS 0000071210

Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187

TARYFA DLA CIEPŁA

2018 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ 2.

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ 3.

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ 4.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ 5.

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ 6.

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

Część 1. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

 

 1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
 • ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.),
 • rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988);
 • rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
 • przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg, zwane dalej „MPEC”,
 • odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 • lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
 • sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 • przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie,
 • węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 • grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 • instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 • zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
 • układ pomiarowo – rozliczeniowy – zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach,
 • grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
 • moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
 • warunki obliczeniowe:
 1. obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 2. normatywną temperaturę ciepłej wody,
 • zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

 

 1. Użyte w taryfie skróty oznaczają:
 2. KR – źródło ciepła zlokalizowane w Morągu przy ul Przemysłowej 20, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,
 3. K-1 – lokalne źródło ciepła zlokalizowane w Morągu przy ul. Krzywej 2, w którym ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego,
 4. K-3 – źródło ciepła, dla którego zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Morągu przy ul. Bema 12, w którym ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego.

    Część 2. Zakres działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

MPEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 • wytwarzania ciepła nr WCC/1158/430/W/OGD/2007/SA z dnia 19 października 2007r. zmienioną późniejszymi decyzjami,
 • przesyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/1132/430/W/OGD/2007/SA z dnia 19 października 2007r.

 Część 3. Podział odbiorców na grupy.

 KL1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane.

KL3 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-3, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do sąsiednich obiektów.

KRD1 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez MPEC oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

KRD2 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC.

KRD3 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

KRD4 – odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC.

 

Część 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

 

4.1 Ceny i stawki opłat:

Grupa

odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

 

zł/MW zł/GJ
KL1 6 266,22 75,42
KL3 12 724,01 51,06

 

Grupa

odbiorców

Cena za zamówioną

moc cieplną

zł/MW

Cena

Ciepła

zł/GJ

Cena

nośnika

ciepła

zł/m3

Stawka opłaty
stałejza usługi przesyłowe

zł/MW

Stawka opłaty

zmiennej za

usługi przesyłowe

zł/GJ

roczna rata

miesięczna

roczna rata

miesięczna

KRD1 106 555,33 8 879,61 28,65 19,35 31 665,88 2 638,82 8,86
KRD2 106 555,33 8 879,61 28,65 19,35 43 776,93 3 648,08 14,95
KRD3 106 555,33 8 879,61 28,65 19,35 43 847,77 3 653,98 10,17
KRD4 106 555,33 8 879,61 28,65 19,35 52 731,79 4 394,32 17,18

 

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

Średnica przyłącza

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

[zł/mb]

Dn 20 mm 225,05
Dn 25 mm 234,45
Dn 32 mm 251,40
Dn 40 mm 255,49

 

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku VAT.

W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

 1. niedotrzymania przez MPEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 3. udzielania bonifikat odbiorcy,
 4. nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się o postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Część 6. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.

MPEC wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.