Przetargi

PRZETARG NA ZAKUP ŁADOWARKI KOŁOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zakup ładowarki

 Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spóła z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14- 300 Morąg tel. 897572627, e-mail: sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl  www.mpec-morag.pl  Wpisane do KRS nr 00000712010 – Sąd Rejonowy w Olsztynie,  NIP 7411444699,  REGON 510459057.

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień MPEC Spółka z o.o. Morąg.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Zakup ładowarki kołowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Dane techniczne/wyposażenie:

– moc min.     – 90 kW,

– napęd           – 4×4

– min. wysokość zawiasu łyżki       – 3800 mm

– min. pojemność łyżki        – 2,1 m3

– udźwig łyżki                                   – pow. 3000 kg

– szybkozłącze do zmiany osprzętu

– łyżka z listwą

– widły do palet min. 1400 mm

     2. Inne

– gwarancja    – min. 2 lata

– certyfikaty   – CE

– rok produkcji          – 2020

– dostawa      – loko baza zamawiającego

– DTR w języku polskim

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 30.11.2020r.

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

 2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego: Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spóła z o.o. ul. Przemysłowa 20, 14- 300 Morąg, e-mail: sekretariat@mpec-morag.pl, dt@mpec-morag.pl w terminie do dnia 15.09.2020r. do godz. 1000.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania.

KRYTERIUM OCENY OFERTY

 1. Cena  – 100 %

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z2017r. poz. 1579)

2. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 14 dni od dostawy urządzenia.

3. Możliwa przedpłata w wysokości do 10 % wartości zamówienia netto.

4. Do oferty można dołączyć katalogi, certyfikaty inne dokumenty mające wpływ na ocenę techniczną ładowarki.

4. Informacji w sprawie udzielą :

– Marcin Charzyński  tel. 503970636, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

– Łukasz Gieszczyński  tel. 728483614, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W składaniu ofert mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają możliwość dostawy w/w urządzenia
 2. Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Do cen ofertowych będzie doliczony podatek VAT.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Klauzula art. 13 RODO 4

Załącznik Nr 1

                                         F O R M U L A R Z    CENOWY

1/ Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Morąg ul. Przemysłowa 20

2/ Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup ładowarki

3/ Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

NIP ………………………………………..

Kontakt –  tel. ………………….., adres e-mail  …………………………………………..

4/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

……………………………………………….

……………………………………………….

–  cena netto   ……………………. zł

                                                                                                  Podpis            

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE RODO

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1)  Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2)  Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia,

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6)  Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a) prawo dostępu do danych (art. 15),

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym” w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)  prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8)  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9)  Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że:

  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

 obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w przedmiotowym postępowaniu nas nie dotyczą.

Data, . . . . . . . . . . . . . .                                                                       Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . .

Przetarg na opał II tura

W dniu 12.05.2020r. o godz. 1300 komisja przystąpiła do drugiego etapu przetargu. Oferenci przedstawili swoje oferty na ekogroszek:

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedna tonę ekogroszku:                               397,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych)

 • „Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedną tonę ekogroszku:                    395,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)

Oferty na zakup miału:

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedna tonę miału:                                       218,00 zł/t

(słownie dwieście osiemnaście złotych)

 • KREX spółka z.o.o.

ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski

cena z jedną tonę miału:                                         218,50 zł/t

(słownie: dwieście osiemnaście złotych 50/100)

Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na zakup ekogroszku wybrano firmę:

 1. Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedną tonę ekogroszku:                    395,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)

Natomiast na zakup miału wybrano:

 • TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedną tonę miału:                                        218,00 zł/t

(słownie dwieście osiemnaście złotych

Uwagi :

W dniu 13.05.2020 r. o godz. 8.30 wpłynęła oferta od firmy BARTEX Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. Oferta wpłynęła po terminie i w dniu 13.05.2020 r. zostanie odesłana bez otwierania.

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany:

Przetarg na opał 2020

Morąg, dn. 12.05.2020 r.
PROTOKÓŁ Nr 1/2020
Z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego i ekogroszku na rok 2020 Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 07.05.2020 r.
Skład komisji:

Marcin Charzyński – przewodniczący

Łastowska Magdalena – członek

Sobkowiak Krzysztof – członek
Na posiedzeniu dnia 12.05.2020 roku o godzinie 1030 wpłynęły:
Oferty na ekogroszek:

„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 399,00 zł/t
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 410,00 zł/t
(słownie: czterysta dziesięć złotych)

ENERGO Sp. z o.o.
ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 540,00 zł/t
(słownie: pięćset czterdzieści złotych)

Dameta Polska Sp. z o.o.
ul. M Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 430,00 zł/t
(słownie: czterysta trzydzieści złotych)

KREX spółka z o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 460,00 zł/t
(słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych)
Oferty na miał:

KREX spółka z.o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena z jedną tonę miału: 223,00 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena za jedna tonę miału: 221,00 zł/t
(słownie dwieście dwadzieścia jeden złotych)

CARBO Spółka Jawna
ul. Reymonta 2 97-500 Radomsko
cena za jedna tonę miału: 254 zł/t
(słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote)

WIK Sp. z o.o.
ul. Cegielna 7, 44-200 Rybnik
cena za jedna tonę miału: 259 zł/t
(słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych)

BARTEX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
cena za jedna tonę miału: 247,50 zł/t
(słownie : dwieście czterdzieści siedem złotych 50/100)

WĘGLOKOKS S.A.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
cena za jedna tonę miału: 277,20 zł/t
(słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 20/100)

Dameta Polska Sp. z. o.o.
ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce
cena za jedna tonę miału: 239,00 zł/t
(słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych)

KTK Polska Spółka z. o. o.
ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk
cena za jedna tonę miału: 242,00 zł/t
(słownie: dwieście czterdzieści dwa złote)

ENERGO Sp. z o.o.
ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena za jedna tonę miału: 264,00 zł/t
(słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote)

„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena za jedna tonę miału: 227,80 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia siedem złotych 80/100)

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwie oferty z najniższą ceną. Obie firmy zostały poinformowane
o możliwości skorygowania ofert do godziny 13:00 dnia 12.05.2020r.
Z ofert na ekogroszek zakwalifikowały się następujące firmy:„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 399,00 zł/t
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 410,00 zł/t
(słownie: czterysta dziesięć złotych)
Z ofert na miał zakwalifikowały się następujące firmy:

KREX spółka z.o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena z jedną tonę miału: 223,00 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena za jedna tonę miału: 221,00 zł/t
(słownie dwieście dwadzieścia jeden złotych)

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany.

PRZETARG NA OPAŁ 2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

 1. dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2020.
 2. dostawę węgla ekogroszek w ilości 50 t na rok 2020.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 12.05.2020r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 12.05.2020 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę 12.05.2020 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZAPYTANIA

 1. Czy dopuszcza się przesłanie ofert drogą mailową?
 2. W ust. 2C i 2D SWZ jest mowa o terminie dostaw i harmonogramie płatności z opcją propozycji przez Wykonawcę własnego harmonogramu. Czy zatem dopuszczacie Państwo przedstawienie przez Wykonawcę własnego harmonogramu w oparciu o np. 30 lub 60 dniowy termin płatności za każdą dostawę węgla (w przypadku transportu kolejowego) lub dzienną dostawę węgla (w przypadku transportu samochodowego) i czy będzie to przedmiotem oceny ofert? Ust. 7 SWZ wskazuje jedno kryterium wyboru oferty – cenę.
 3. W jaki sposób będzie wyglądała druga tura negocjacji w warunkach elektronicznego składania ofert.

ODPOWIEDZI

1.Tak. Zmiana w siwz: oferty składane pocztą elektroniczną muszą spełniać wymagania siwz z wyjątkiem podpunktu 3.6 i w punkcie 10.1 po słowie złożyć wpisano: przesłać drogą mailową. Format składanych dokumentów – pdf. Adres e mail sekretariat@mpec-morag.pl

2. Wykonawca może zaproponować własne terminy płatności . Będzie ocena pod kątem naszych możliwości płatniczych.

3. Wybrani w I turze Wykonawcy złożą poprawioną ofertę (znając wyniki przetargu) nie podlegającą negocjacjom.

PROTOKÓŁ z przetargu na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji II etap”