Ogłoszenia

PRZETARG

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy

na dostawę miału węglowego w ilości 7500 t na rok 2017.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Adam Maruszak – tel. (89) 757 26 27 w. 11.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017 r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 23.05.2017 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę do 23.05.2017 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

W dniu 15 grudnia 2016 r. została wydana Decyzja nr OGD.4210.30.15.2016.430.VI.KG  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  zatwierdzająca nową  taryfę dla ciepła. Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego  dnia 16 grudnia 2016. poz. 5193.

Skan decyzji poniżej:

Taryfa dla ciepła 2016

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZADANIA „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

 

Na mocy § 45 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu, ul. Przemysłowa 20; 14-300 Morąg, Zamawiający informuje, że w wyniku oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów – na podstawie kryteriów określonych w SIWZ) została wybrana oferta firmy:

BMB SANTECH Sp. z o.o. Sp. K., ul. Równa 19; 80-067 Gdańsk

ZESTAWIENIE OFERT WEDŁUG ILOŚCI UZYSKANYCH PUNKTÓW

Poniżej zestawienie ofert na zadanie ” Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji:

Zestawienie ofert wg ilości uzyskanych punktów

OTWARCIE OFERT NA ZADANIE „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”

PROTOKÓŁ nr 8/2016
z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji”
Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem nr 19/2016 z dnia 03.11.2016 roku
Skład Komisji :
1. Marcin Charzyński – przewodniczący
2. Danuta Nowocin – członek
3. Henryk Kondej – członek

I. Na posiedzeniu w dniu 15.11.2016 roku o godzinie 1015 komisja stwierdziła, w terminie składania ofert do godz. 1000 dnia 15.11.2016 r. wpłynęło 14 ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Morąga w celu likwidacji niskiej emisji” .
II. Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę netto 3.800.000 PLN
III. Oferty złożyli następujący oferenci:

1. Energa Serwis Sp. z o.o. ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka na kwotę netto 3.744.430,00 PLN
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ Instaleks” ul. Browarna 2 96-300 Żyrardów na kwotę netto 4.797.105,78 PLN
3. STS Inżynieria Sp. z o.o. ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom na kwotę netto 4.207,945,42 PLN
4. „MOSKAL” Roman Jarosław Moskal ul. Przemysłowa 7, 14-300 Morąg na kwotę netto 3.354.241,70 PLN
5. Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe CIEPŁOSAN Piotr Michaluk ul. Łokietka 31, 16-400 Suwałki na kwotę netto 3.187.438,31 PLN
6. BMB SANTECH Sp. z o.o. Sp.K. ul. Równa 19, 80-067 Gdańsk na kwotę netto 2.994.520,23 PLN
7. ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka na kwotę netto 5.035.904,06 PLN
8. EL-POMIAR Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 96, 80-955 Gdańsk na kwotę netto 3.599.908,84 PLN
9. ERBUD INDUSTRY Centrum Sp. z o.o. ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź na kwotę netto 3.846.663,00 PLN
10. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10 , 87-100 Toruń na kwotę netto 6.679.380,00 PLN
11. DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad 82-300 Elbląg ul. Dolna 12 na kwotę netto 3.885.663,48 PLN
12. EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. ul. Goworowska 2b/4 , 07-410 Ostrołęka na kwotę netto 3.457.000,00 PLN
13. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp.z o.o. ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn PARTNER Konsorcjum „ MAZUR” Chechłowski Zbigniew ul. B. Jeziołowicza 12/5 , 10-690 Olsztyn na kwotę netto 2.991.620,66 PLN
14. HYDROTON Sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Grunwaldzka 2/B18 na kwotę netto 3.497.289,76 PLN

Na tym w dniu 15.11.2016 roku o godzinie 1035 posiedzenie zakończono.