Ogłoszenia

Przetarg na opał II tura

W dniu 12.05.2020r. o godz. 1300 komisja przystąpiła do drugiego etapu przetargu. Oferenci przedstawili swoje oferty na ekogroszek:

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedna tonę ekogroszku:                               397,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych)

  • „Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedną tonę ekogroszku:                    395,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)

Oferty na zakup miału:

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedna tonę miału:                                       218,00 zł/t

(słownie dwieście osiemnaście złotych)

  • KREX spółka z.o.o.

ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski

cena z jedną tonę miału:                                         218,50 zł/t

(słownie: dwieście osiemnaście złotych 50/100)

Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na zakup ekogroszku wybrano firmę:

  1. Węglopasz” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

cena netto za jedną tonę ekogroszku:                    395,00 zł/t

(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)

Natomiast na zakup miału wybrano:

  • TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 60, 84-240 Reda

cena za jedną tonę miału:                                        218,00 zł/t

(słownie dwieście osiemnaście złotych

Uwagi :

W dniu 13.05.2020 r. o godz. 8.30 wpłynęła oferta od firmy BARTEX Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. Oferta wpłynęła po terminie i w dniu 13.05.2020 r. zostanie odesłana bez otwierania.

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany:

Przetarg na opał 2020

Morąg, dn. 12.05.2020 r.
PROTOKÓŁ Nr 1/2020
Z przetargu ofertowego dwustopniowego na dostawę miału węglowego i ekogroszku na rok 2020 Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Morągu Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 07.05.2020 r.
Skład komisji:

Marcin Charzyński – przewodniczący

Łastowska Magdalena – członek

Sobkowiak Krzysztof – członek
Na posiedzeniu dnia 12.05.2020 roku o godzinie 1030 wpłynęły:
Oferty na ekogroszek:

„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 399,00 zł/t
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 410,00 zł/t
(słownie: czterysta dziesięć złotych)

ENERGO Sp. z o.o.
ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 540,00 zł/t
(słownie: pięćset czterdzieści złotych)

Dameta Polska Sp. z o.o.
ul. M Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 430,00 zł/t
(słownie: czterysta trzydzieści złotych)

KREX spółka z o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 460,00 zł/t
(słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych)
Oferty na miał:

KREX spółka z.o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena z jedną tonę miału: 223,00 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena za jedna tonę miału: 221,00 zł/t
(słownie dwieście dwadzieścia jeden złotych)

CARBO Spółka Jawna
ul. Reymonta 2 97-500 Radomsko
cena za jedna tonę miału: 254 zł/t
(słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote)

WIK Sp. z o.o.
ul. Cegielna 7, 44-200 Rybnik
cena za jedna tonę miału: 259 zł/t
(słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych)

BARTEX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
cena za jedna tonę miału: 247,50 zł/t
(słownie : dwieście czterdzieści siedem złotych 50/100)

WĘGLOKOKS S.A.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
cena za jedna tonę miału: 277,20 zł/t
(słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 20/100)

Dameta Polska Sp. z. o.o.
ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce
cena za jedna tonę miału: 239,00 zł/t
(słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych)

KTK Polska Spółka z. o. o.
ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk
cena za jedna tonę miału: 242,00 zł/t
(słownie: dwieście czterdzieści dwa złote)

ENERGO Sp. z o.o.
ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena za jedna tonę miału: 264,00 zł/t
(słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery złote)

„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena za jedna tonę miału: 227,80 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia siedem złotych 80/100)

Do drugiego etapu zakwalifikowano dwie oferty z najniższą ceną. Obie firmy zostały poinformowane
o możliwości skorygowania ofert do godziny 13:00 dnia 12.05.2020r.
Z ofert na ekogroszek zakwalifikowały się następujące firmy:„Węglopasz” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 399,00 zł/t
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena netto za jedną tonę ekogroszku: 410,00 zł/t
(słownie: czterysta dziesięć złotych)
Z ofert na miał zakwalifikowały się następujące firmy:

KREX spółka z.o.o.
ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski
cena z jedną tonę miału: 223,00 zł/t
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote)

TRANSBUD P. Nowak J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 60, 84-240 Reda
cena za jedna tonę miału: 221,00 zł/t
(słownie dwieście dwadzieścia jeden złotych)

Na tym protokół niniejszy został zakończony i podpisany.

PRZETARG NA OPAŁ 2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg

ogłasza dwustopniowy przetarg ofertowy na

  1. dostawę miału węglowego w ilości 8 000 t na rok 2020.
  2. dostawę węgla ekogroszek w ilości 50 t na rok 2020.

Pierwsza część przetargu polega na wyłonieniu spośród złożonych ofert, dwóch najkorzystniejszych – spełniających wymagania zawarte w SWZ.

Druga część przetargu wyłoni Oferenta, którego umocowany przedstawiciel złoży przed Komisją przetargową ostateczną, pisemną propozycję ceny jednej tony opału.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Marcin Charzyński – tel. (89) 757 26 27 w. 14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółki – ul. Przemysłowa 20 do dnia 12.05.2020r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020r. o godz. 10:30.

Druga tura przetargu odbędzie się 12.05.2020 r. o godz. 13:00. Oferenci przedstawią ofertę 12.05.2020 r. do godz. 13:00.

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZAPYTANIA

  1. Czy dopuszcza się przesłanie ofert drogą mailową?
  2. W ust. 2C i 2D SWZ jest mowa o terminie dostaw i harmonogramie płatności z opcją propozycji przez Wykonawcę własnego harmonogramu. Czy zatem dopuszczacie Państwo przedstawienie przez Wykonawcę własnego harmonogramu w oparciu o np. 30 lub 60 dniowy termin płatności za każdą dostawę węgla (w przypadku transportu kolejowego) lub dzienną dostawę węgla (w przypadku transportu samochodowego) i czy będzie to przedmiotem oceny ofert? Ust. 7 SWZ wskazuje jedno kryterium wyboru oferty – cenę.
  3. W jaki sposób będzie wyglądała druga tura negocjacji w warunkach elektronicznego składania ofert.

ODPOWIEDZI

1.Tak. Zmiana w siwz: oferty składane pocztą elektroniczną muszą spełniać wymagania siwz z wyjątkiem podpunktu 3.6 i w punkcie 10.1 po słowie złożyć wpisano: przesłać drogą mailową. Format składanych dokumentów – pdf. Adres e mail sekretariat@mpec-morag.pl

2. Wykonawca może zaproponować własne terminy płatności . Będzie ocena pod kątem naszych możliwości płatniczych.

3. Wybrani w I turze Wykonawcy złożą poprawioną ofertę (znając wyniki przetargu) nie podlegającą negocjacjom.

OGŁOSZENIE

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy wszystkich interesantów o ograniczenie kontaktów osobistych w naszej firmie i w miarę możliwości załatwianie spraw drogą e-meail-ową lub telefonicznie.

tel. 897572627

e-meil sekretariat@mpec-morag.pl

TARYFA DLA CIEPŁA 2019R.